Arhiva slušaonice - Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Četvrtak, 25.02.2021 08:45

Emisija 25.02.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o projektu "CRO Laudato si' - O brizi za naš dom", koji je pokrenulo Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu u suradnji s Franjevačkim svjetovnim redom. Govorimo o pozivu na "ekološko obraćenje", tj. na promjenu načina razmišljanja koja čovjeka i njegovo društvo treba potaknuti na djelatnu brigu o svemu stvorenome, bilo živom bilo neživom, na vođenje dijaloga s drugim članovima ljudske zajednice te na uviđanje čvrste povezanosti ekoloških i društvenih problema u svijetu. Objašnjavamo kako je i zašto projekt "CRO Laudato si'" nastao, čime je nadahnut, koja su njegova načela, koji su mu glavni ciljevi, tko je u njegovu provedbu uključen i tko se može uključiti. Naposljetku odgovaramo na pitanje gdje se nalazimo danas, pet godina nakon enciklike "Laudato si'" pape Franje. Gošća je dr. sc. Miriam Mary Brgles s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 18.02.2021 08:45

Emisija 18.02.2021.

Razgovaramo o promjenama u navijačkoj skupini "Bad Blue Boys" nastalima tijekom posljednjih desetak godina zbog sukoba s Upravom GNK Dinamo. Posebno se osvrćemo na dinamiku odnosâ koja se proučava u sklopu koncepta političke neparticipacije i djelovanja kroz civilno društvo te u sklopu globalnoga pokreta "Against modern football". Riječ je o zanimljivu fenomenu očitovanu u pomaku od tzv. političke apolitičnosti koja se razmatrala u kontekstu neparticipacije i koja je naposljetku utjecala na pojavu participacije kroz sferu civilnog društva. Analiziramo metodologiju istraživanja primijenjenu u intervjuima s navijačima Dinama. Na kraju govorimo o najznačajnijem projektu proizišlom iz nastalih promjena, a to je projekt "Futsal Dinamo" koji se u kombinaciji s elementnom nostalgije iskazuje kao novina među pripadnicima "Bad Blue Boysa". Gošća je magistra sociologije Matea Milak iz Instituta "Ivo Pilar" u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 11.02.2021 08:45

Emisija 11.02.2021.

U emisiji razgovaramo o sekularizmu, odvojenosti države i Crkve, o mjestu i ulozi Crkve u demokratskim i otvorenim civilnim društvima te njezinu dijalogu sa svijetom u kojemu živi. Razjašnjavamo razlike između sekularizma i sekularnosti, nakon čega tražimo odgovore na pitanja smije li i treba li Crkva biti uključena u društvena i politička zbivanja, u kojim je slučajevima Crkva pozvana ulaziti u javnu raspravu, kako Crkva treba doprinositi zaštiti zajedničkoga dobra. Govorimo o "strukturi grijeha" i "grijehu struktura", o tome što kaže Evanđelje o Crkvi i njezinu odnosu prema politici i političkoj vlasti. Ne govorimo samo o Katoličkoj Crkvi nego diskurs proširujemo na pripadnike drugih crkava i vjerskih zajednica. Naposljetku se dohvaćamo misije Crkve i njezina odnosa prema vremenitim stvarnostima. Gost je mr. sc. Krešimir Cerovac. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 04.02.2021 08:45

Emisija 04.02.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o jednome od najvećih, najdubljih i najdalekosežnijih mislitelja u cjelokupnoj povijesti filozofije - Georgu Wilhelmu Friedrichu Hegelu. U povodu 250. obljetnice njegova rođenja i 190. godišnjice smrti tematiziramo kršćanske korijene Hegelova liberalizma. Dohvaćamo se Hegelovih stajališta o svjetskoj povijesti, o Sokratu i Isusu, o Francuskoj građanskoj revoluciji, zatim govorimo o tome kako su Hegelov odnos prema Francuskoj revoluciji i liberalizmu prosuđivali neki suvremeni mislitelji tijekom 20. stoljeća do danas. Naposljetku nudimo odgovor na pitanje zašto je Hegel filozof koji ne samo da ima što reći današnjemu čovjeku nego je mjerodavan i smjerokazan za buduća vremena. Gost je prof. dr. Jure Zovko iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 28.01.2021 08:45

Emisija 28.01.2021.

Razgovaramo o dovršetku velikoga i višegodišnjega izdavačkog pothvata Instituta za filozofiju u Zagrebu: objavljivanja "Peripatetičkih rasprava" Frane Petrića, koje će se u konačnici sastojati od osam knjiga. Tematiziramo hrvatsku filozofiju kao glavno područje istraživanja u Institutu, govorimo o ulozi i djelovanju ove znanstvene ustanove u njezinoj polustoljetnoj prošlosti i danas, osvrćemo se na najznačajnije hrvatske filozofe u razdoblju od 12. stoljeća do suvremenosti, na prepoznatljivost i vrednovanje hrvatske filozofije u svijetu, na istraživanje povijesti hrvatskih filozofkinja, govorimo o podjeli na analitičku i kontinentalnu filozofiju i o brojnim drugim temama. Gosti su dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Luka Boršić, prethodni i sadašnji ravnatelj Instituta za filozofiju. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 21.01.2021 08:45

Emisija 21.01.2021.

Razgovaramo o knjizi "12 pisama: pedagoško-didaktički pristup filozofiji". Riječ je o svojevrsnome uvodu u filozofiju koji se usredotočuje na temeljne zamisli, pojmove, analize i argumente dvanaest glasovitih filozofa u razdoblju od antike do suvremenoga doba, nudeći mnoštvo poticaja i uvodeći u različita filozofska pitanja i raznolike pristupe u potrazi za odgovorima. Po brojnim se osobitostima ova knjiga razlikuje od uvodâ u filozofiju koje su napisali hrvatski autori, bilo da je riječ o općim uvodima, bilo o stručnim udžbenicima. Govorimo o knjizi u kojoj se pedagoško-didaktička sredstva ne otkrivaju odjednom, nego postupno, pri čemu su uključene tablice, ilustracije i akrostihovi kao mnemotehnička pomagala. Emisija nas upoznaje s osobitim pedagoško-didaktičkim pristupom filozofiji i filozofima. Gost je Stjepan Mihovil Blažević, magistar filozofije i religiologije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 14.01.2021 08:45

Emisija 14.01.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o populizmu u kontekstu hrvatskoga društva s posebnim osvrtom na rezultate istraživanja o tome društvenom fenomenu među mladima, konkretno među studentskom populacijom, od koje se očekuje da bude nositelj društvenoga razvoja. Posrijedi je znanstveni pristup populizmu koji se temelji na analizama pojavnih oblika populizma te pronalaženju zajedničkih obilježja, uzroka i posljedica njegove pojave i jačanja. S obzirom na okolnost da su za istraživanje sklonosti populizmu mediji, kao oblikovatelji javnoga mišljenja, među najvažnijim izvorima relevantnih spoznaja, pozornost posvećujemo odnosu upotrebe dnevnoinformativnih portala i prihvaćanja općeg, lijevog i desnog populizma kod studenata Sveučilišta u Zagrebu. Gošća je dr. sc. Mateja Plenković s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 31.12.2020 08:45

Emisija 31.12.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o zastupljenosti vještina kritičkoga mišljenja u ishodima učenja međupredmetnih tema. Vrijeme u kojemu živimo traži od pojedinca različite kompetencije koje će mu omogućiti kvalitetnije djelovanje u svim aspektima života. Jedna je od tih kompetencija i kritičko mišljenje koje uključuje niz različitih vještina, poput rješavanja problema, donošenja odluka, argumentiranoga zaključivanja i vrednovanja na temelju kriterija. Budući da se kritičko mišljenje često smatra jednom od ključnih kompetencija za život i rad u 21. stoljeću, ne čudi da se važnost razvijanja kritičkoga mišljenja posebno ističe kada je riječ o odgojno-obrazovnome djelovanju. U emisiji iznosimo podatke, na temelju analize ishodâ učenja, koje se vještine kritičkoga mišljenja i u kojoj mjeri potiču međupredmetnim temama. Gošća je dr. sc. Rona Bušljeta Kardum s Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 24.12.2020 08:45

Emisija 24.12.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" predstavljamo novu knjigu Anđelka Milardovića naslovljenu "Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu". Govorimo o epistemologiji ili teoriji znanja i njezinoj uporabi u politologiji, o Mannheimovoj sociologiji znanja, o znanju o politici u eksplikaciji povijesti civilizacija, o vezi Mediterana i znanja o politici, o ideji republike i atlantskome republikanizmu. Posebnu pozornost pridajemo kontinuitetu znanja o politici. Zatim je riječ o povijesti hrvatske politologije, o specifičnim okolnostima nastanka i razvoja modernoga znanstvenog pristupa politici, političkome mišljenju i sferi političkoga djelovanja u Hrvatskoj tijekom proteklih stoljeća i danas. Gosti su prof. dr. Anđelko Milardović i izv. prof. dr. Marita Brčić Kuljiš. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 17.12.2020 08:45

Emisija 17.12.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o filozofiji povijesti u razumijevanju hrvatskoga mislioca Pavla Vuk-Pavlovića. Njegova filozofija povijesti usko je povezana sa shvaćanjem kulture kao dinamičkoga procesa u kojemu se povijesne epohe izmjenjuju ovisno o trenutačnoj snazi sukobljenih svjetonazora. Usmjeravajući pozornost na primjere svjetonazorskih sukoba dolazimo do boljega razumijevanja povijesnoga procesa kako ga tumači Vuk-Pavlović. Razmatramo ulogu koju za oblikovanje društvenoga života pripisuje povijesti i predaji. Premda se ne može reći da je Pavao Vuk-Pavlović izložio cjelovito razrađenu teoriju filozofije povijesti, njegove postavke o naravi povijesnih procesa i čovjekova odnosa prema povijesti pružaju oslonac za dublje razumijevanje dinamike sukoba unutar suvremenih političkih zajednica. Gost je dr. sc. Tvrtko Jolić iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 10.12.2020 08:45

Emisija 10.12.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o mudroslovlju odnosno filozofiji u Hrvatskoj. Misaonim sadržajima koji čine hrvatsku filozofiju u prvome redu prilazimo kao razotkrivanju uvjeta mogućnosti shvaćanja onoga što bi u svekolikoj filozofiji, koja kao takva u svojoj bîti ne podilazi fragmentaciji, omogućilo prepoznavanje i legitimiranje određenoga modusa mišljenja upravo s obzirom na ono hrvatsko. Razmatramo diskutabilnost nečega što se ima zvati "hrvatskom filozofijom" i govorimo o značenju hrvatske filozofske baštine. Pri tome ističemo da među elementima od kojih se izgrađuje filozofska baština prednjači jezik, koji biva važnim konstitutivnim elementom filozofije. Pod pretpostavkom da filozofija može zadobiti bitno određenje u vidu onoga hrvatskog, ta će se autentičnost iskazivati kroz jezik. Tražimo odgovor na pitanje: Je li hrvatski jezik, kao jedan od slavenskih, filozofičan jezik? Gost je Bernard Špoljarić, magistar filozofije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 26.11.2020 08:45

Emisija 26.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o filozofskoj osnovi transhumanizma. Posrijedi je intelektualni i kulturni pokret o kojemu su izrečene različite i nerijetko dijametralno suprotne ocjene: od toga da "spašava ljudsku vrstu od istrebljenja" pa do stajališta da je riječ o "jednoj od najopasnijih ideja na svijetu". Dohvaćamo se najvažnijih postavki transhumanističkoga pokreta, koji se zalaže za korištenje tehnologije u svrhu unapređivanja ljudskoga stanja, odnosno u cilju poboljšavanja i razvijanja čovjekovih intelektualnih, fizičkih i psiholoških sposobnosti. Razjašnjavamo i razlučujemo osnovne pojmove - transhumanizam, posthumanizam, transhumano biće i posthumano biće - te razmatramo što o transhumanizmu iz vlastitih perspektiva govore filozofija znanosti, metafizika, etika, filozofija uma, filozofija religije i filozofija politike. Gost je Lovro Furjanić. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 19.11.2020 08:45

Emisija 19.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o cjelovitoj ekologiji i ljudskome dostojanstvu. Zauzimajući se za cjelovitu ekologiju papa Franjo nailazi na nerazumijevanje ne samo svjetskih političara i moćnika nego i nekih pripadnika strukture Katoličke crkve, među njima i pojedinih kardinala. Oni sadašnjemu papi spočitavaju da je "kršćanstvo pretvorio u znanost o spasenju sakralizacijom kozmosa i biološke raznolikosti, prirode i ekologije". U emisiji objašnjavamo da papa Franjo u tome pogledu dosljedno slijedi svoje prethodnike: Pavla VI., Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. Govorimo o cjelovitoj ekologiji, koja pokretima za zaštitu prirode prigovara da se bore samo protiv zagađenja prirodnoga okoliša, a zanemaruju duhovno samozagađenje čovjeka, koje uporno smatraju jednim od njegovih prava, njegovom stečenom slobodom. Gost je mr. sc. Krešimir Cerovac. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 12.11.2020 08:45

Emisija 12.11.2020.

Razgovaramo o svetome Jeronimu u povodu 1600. godišnjice njegove smrti. Riječ je o znamenitome crkvenom ocu, teologu, piscu i prevoditelju, svjetski značajnome velikanu rođenom na hrvatskim prostorima. Zaštitnik je Dalmacije, teologâ, prevoditeljâ, knjižničarâ, učiteljâ, studenata i isposnika. Po njemu su nazvane brojne crkve u Hrvatskoj i svijetu, k tome škole i zavodi, među kojima i Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima u Rimu. U emisiji se dohvaćamo Jeronimova utjecaja ne samo na kulturu i književnost njegove domovine, Dalmacije i današnje Hrvatske, nego i na kulturu cijeloga zapadnoga kršćanskog svijeta. Uz to predstavljamo knjigu Slobodana Prosperova Novaka "Sveti Jeronim Dalmatinac", čije je nedavno objavljivanje potaknuto ovim velikim svečevim jubilejom. O tome razgovaramo s povjesničarom književnosti i komparatistom prof. dr. Slobodanom Prosperovim Novakom i latinistom Petrom Uškovićem Croatom. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 05.11.2020 08:45

Emisija 05.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o moliškim Hrvatima, našoj iseljeničkoj zajednici koju možemo smatrati najstarijom hrvatskom dijasporom. Moliški Hrvati prisutni su na jugu Italije više od pet stoljeća. Govorimo o njihovu dugom povijesnom putu od potpune anonimnosti i izoliranosti do otkrivanja u površnom i pogrešnom nazivu "Slavi", kojim su ih kroz povijest nazivali Talijani, sve do sredine 20. stoljeća kada su narodnosno-zemljopisnom sintagmom "moliški Hrvati" vraćeni kamo po svojemu podrijetlu pripadaju. Riječ je o Hrvatima koji su se zbog osvajačke ekspanzije Turaka u 15. i 16. stoljeću iselili iz Makarskoga primorja odnosno nešto šireg područja između rijeka Cetine i Neretve. Emisija u najosnovnijemu predstavlja jezik i kulturu moliškohrvatske zajednice u kontinuitetu kršćanske tradicije koju žive kroz svoje vjerske običaje. Gošća je dr. sc. Marta Račić, talijanistica i etnologinja. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 29.10.2020 08:45

Emisija 29.10.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o razumijevanju Schellingova položaja u povijesti filozofije. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling vodeći je filozof njemačkoga idealizma i romantizma. Razvijajući "filozofiju identiteta" Schelling je spoznao da se opreke između realnoga i idealnoga, između prirode i duha razrješuju u Apsolutnom. Govorimo o Schellingovu sustavu "objektivnog idealizma" poznatom i kao "filozofija apsolutnog identiteta", o promjeni forme izlaganja u Schellingovu stvaralaštvu, o njegovim spisima u kojima se očituje o shvaćanju vlastite uloge u razvoju filozofije, k tome je riječ o Schellingovu razvijanju povijesne filozofije kao filozofije objave i o njegovu osebujnom estetičkom panteizmu. Naposljetku govorimo o nedavno objavljenome hrvatskom izdanju Schellingove knjige "Stuttgartska privatna predavanja". Gost je Kristijan Gradečak, magistar filozofije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 22.10.2020 08:45

Emisija 22.10.2020.

Tema emisije "Kozmos i etos" je govor u djelatnostima odgoja i obrazovanja pri čemu je ponajviše riječ o govornim sposobnostima koje su potrebne odgojitelju odnosno učitelju i nastavniku za uspješno upućivanje djece i mladih ljudi u proces stjecanja znanja ali i vrlina potrebnih za dobar život i suživot s drugima. Tematiziramo u današnje vrijeme često zanemarenu potrebu njegovanja i retoričke sastavnice odgojiteljskoga govora, a ne samo komunikacijske. U tome se kontekstu dohvaćamo izabranih retoričkih naputaka za govor u odgoju i obrazovanju, oprimjerenih mislima starorimskoga retoričara Marka Fabija Kvintilijana te europskoga i hrvatskoga kršćanskog humanista Marka Marulića. Gošća je dr. sc. Jelena Vignjević, docentica na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 15.10.2020 08:45

Emisija 15.10.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o dvama glasovitim novovjekovnim filozofima - Englezu Johnu Lockeu i Francuzu Jean-Jacquesu Rousseauu - o njihovim doprinosima u stvaranju filozofsko-političkih doktrina liberalizma i republikanizma. Govorimo o Lockeovoj i Rousseauovoj filozofiji politike i njihovu razumijevanju političke zajednice. Locke je konceptom prirodnih prava, principom ograničene vlasti i filozofsko-političkom doktrinom liberalizma postavio stožernu okosnicu u modernoj filozofiji politike, a Rousseau se pokazao minucioznim kritičarom liberalizma i začetnikom moderne koncepcije republikanizma, kojom ističe primat zajedničkog dobra, stabilnosti i jedinstva političke zajednice odnosno države. Povezanost tih dvaju, ishodišno sličnih, ali bitno suprotstavljenih filozofsko-političkih koncepcija vodi prema ključnoj tezi ove emisije. Gost je filozof i etičar dr. sc. Petar Jakopec. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 08.10.2020 08:45

Emisija 08.10.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o prijetnji ponovnoga rasplamsavanja migrantske krize s obzirom na geopolitičku situaciju na Bliskom istoku i napetosti na tursko-grčkoj granici. Tražimo odgovor na pitanje je li Europska unija, kada je riječ o migrantima i izbjeglicama, promijenila politički smjer naznačen prethodnih godina sintagmom "Refugees Welcome", te na pitanje u što se prometnula i u kojemu se smjeru ili kojim smjerovima može razvijati situacija koja prijeti postati trajnim obilježjem našega doba. K tome se dohvaćamo nedavno pokrenute znanstvene stranice "Demos migrant portal", čija je svrha sistematizacija znanja o demografiji i migracijama te njegova brza dostupnost na jednome mjestu. Gosti su prof. dr. Anđelko Milardović i izv. prof. dr. Marita Brčić Kuljiš. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Kozmos i etos
Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Znanost

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Najave

Kozmos i etos

Četvrtak, 04.03.2021. 08:45 - 09:30

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o području umjetne inteligencije, pri čemu njezinu sve veću pojavnost odnosno primjenu razmatramo s filozofsko-teološkoga gledišta. Dohvaćamo se onto-antropoloških i etičkih izazova u suvremenim ...

Sve najave
Poslušajte

Emisija 25.02.2021.
Četvrtak, 25.02.2021 08:45

Emisija 18.02.2021.
Četvrtak, 18.02.2021 08:45

Emisija 11.02.2021.
Četvrtak, 11.02.2021 08:45

Emisija 04.02.2021.
Četvrtak, 04.02.2021 08:45