Kako će u budućnosti izgledati Park Gradac? Dajte svoje mišljenje!

Kako će u budućnosti izgledati Park Gradac? Dajte svoje mišljenje!

Grad Dubrovnik

Nakon što je gradski upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša naručio izradu Programa za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture za park Gradac, traže se mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti.

"Natječajem predloženi obuhvat (zona A i zona B) ima veliku ambijentalnu vrijednost jer predstavlja značajnu ulogu u slici Grada, poglavito s pučinske strane i s padina Srđa. S aspekta korisnika, iz perspektive pješaka, nije dovoljno prepoznat zbog dugogodišnje zapuštenosti i funkcionalne nepovezanosti. Očekivana rješenja stoga moraju imati osim ekološke, ugrađenu i sociološku i gradotvornu funkciju.

Gledajući širi urbanističiki kontekst Grada Dubrovnika, formiranjem urbanog krjaobraznog pojasa od prostora Vile 'Čingrija', preko poteza 'ispod Boninova', začelja kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, parka Gradac do Grada, otvara se mogućnost ne samo alternativne poveznice s povijesnom jezgrom, već kvalitetnog pješačkog poteza s ostalim dijelovima Grada.

Prema širem području Lapada, otvara se mogućnost da se preko Vile 'Čingrija', Ulice Pera Čingrije i Lichtensteinova puta, neposredne gradske četvrti povežu s najvažnijim krajobraznim gradskim predjelima; Goricom svetog Vlaha, krajobraznim padinama Medareva, Malom i Velikom Petkom sve do šetališta u Uvali Lapad. Mogućnost doživljaja grada iz vizure pješaka, kroz vegetaciju, predstavlja jednu od najvažnijih tekovina gradova 21.st. s visokom razinom urbaniteta", navodi se u obrazloženju cilja natječaja.

Program je objavljen na mrežnim stranicama Grada, a javni uvid traje do 25. veljače 2019. godine. Uvid u Program natječaja moguć je na sljedećem linku: PROGRAM NATJEČAJA.

Tijekom Javnog uvida javnost može dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na adresu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik) ili elektronskom poštom na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr s naznakom predmeta: "Mišljenje na Program za provedbu natječaja – park Gradac".