More na plaži u Mokošici opet zagađeno fekalijama

More na plaži u Mokošici opet zagađeno fekalijama

Radio Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" broj 73/08), obavještava javnost o iznenadnom onečišćenju mora na plaži Stara Mokošica u Dubrovniku.

 

Nakon kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Stara Mokošica koje je utvrđeno tijekom drugog ispitivanja mora 9. lipnja prema županijskom Programu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 10. i 11. lipnja. Rezultati ispitivanja ocijenjeni su zadovoljavajućom ocjenom (žuto) te su udovoljavali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Sukladno Uredbi čl 24. uzorkovanje mora ponovilo se 17. lipnja radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja. Laboratorijskom analizom utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži Stara Mokošica zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Inače, iz Dubrovačko-neretvanske županije ranije su objavili kako je, prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 121 plaži od 17. do 27. svibnja.

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su tada uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na svih 121 plaži ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće.