Projekt Izgradnje hidrantskih mreža i krajobraznog uređenja park šume Velika i Mala Petka

Projekt Izgradnje hidrantskih mreža i krajobraznog uređenja park šume Velika i Mala Petka

Prezentiran projekt Izgradnje hidrantskih mreža i krajobraznog uređenja park šume Velika i Mala Petka.

U organizaciji Dubrovačko –neretvanske županije u Gradskoj vijećnici danas je prezentiran projekt Izgradnje hidrantskih mreža i krajobraznog uređenja park šume Velika i Mala Petka. S ciljem valorizacije park šume Velika i Mala Petka i planiranja krajobraznog uređenja te odgovarajućih rekreativnih i turističkih sadržaja, a uvažavajući sve kriterije zaštite, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije je izradila Studiju valorizacije postojećeg stanja i idejni projekt krajobraznog uređenja park šume Velika i Mala Petka te Idejni projekt hidrantske mreže park šume Velika i Mala Petka. Implementacijom projekta potaknuo bi se boravak u prirodi za lokalnu zajednicu te bi se doprinijelo kvaliteti turističke ponude Grada i Županije uz potpuno uvažavanje načela aktivne zaštite krajobraza.