Izvješće sa 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Izvješće sa 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Usvajanjem svih točaka Dnevnog reda, a bile su 23, podvučena je crta pod 2020. i podržani programi za 2021. Prihvaćen je i prvi rebalans proračuna, a povremene rasprave bile su uglavnom političke, u znaku skorih lokalnih izbora. Za ovaj saziv, sjednica je, po svemu sudeći, bila posljednja.

S obzirom na to da je sjednica trajala četiri sata, izvještavamo kronološki i sažeto.

Pet programa od javnog interesa za grad, ukupne vrijednosti oko 5.400.000 kuna - iz područja civilnog društva, potreba u kulturi i sportu, socijalnih davanja i potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju – izvršeno je gotovo u cijelosti s iznimkom kulturnih programa, gdje je postotak srušio izostanak događaja za božićne i novogodišnje blagdane.

Grad je u prošloj godini za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture utrošio više od 15 i pol milijuna kuna, na održavanje čistoće i zelenih površina, sustava za odvodnju atmosferskih voda i fontane, gradnju i održavanje nerazvrstanih cesta, javnoprometnih pješačkih površina, javne rasvjete i održavanje groblja.

Grad Knin je 2020. godinu završio s manjkom prihoda od 2.445.490,68 kn, a razlog je predfinanciranje rashoda za provedbu Intervencijskog plana (IP) i izostanak uplate refundacije tih troškova, uplata se očekuje u ovoj godini. Manjak prihoda pokrit će se prenesenim viškom iz prethodnih godina.

Grad Knin se u 2020. godini nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, ali su obveze po kreditu iz travnja 2019. godine realizirane u prošloj godini. Riječ je o zaduženju u iznosu od 5.861.000 kn, na rok od 10 godina, po kamatnoj stopi od 0,1% za provedbu projekta "Modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Kninu".
Grad lani nije trošio sredstva proračunske zalihe, nije ni davao jamstva te nije imao takvih izdataka u 2020. godini.

Gradonačelnik Marko Jelić vijećnike je detaljno izvijestio o svom radu u drugoj polovici prošle godine, u što je uključio sve aktivnosti od rada Gradskog vijeća i Upravnih odjela Gradske uprave do različitih potpora, uređenja grada i Intervencijskog plana.

U 2021. godini Grad je predvidio 2.080.000 kn za programe socijalnih davanja, 2 milijuna kuna za programe općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju, 8.225.000 kn za građenje komunalne infrastrukture.

Prvim rebalansom gradskog proračuna ukupni prihodi povećani su za 3.559.072,10 kn i sada s primicima iznose 147.695.190,77 kn, a za isti iznos povećani su i rashodi. U te izmjene uključen je i preneseni višak prihoda Grada ostvaren u 2020. godini u iznosu od 8.284.383 kn, preneseni su i viškovi proračunskih korisnika u iznosu od 536.993,16 kn, tako da je ukupni raspoređeni preneseni višak 8.821.376,16 kuna.

Od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, Grad planira ostvariti 24 tisuće kuna što će se namjenski iskoristiti za asfaltiranje ceste za zaseok Kolunžije u Žagroviću.

Veleučilištu "Marko Marulić" Grad je produžio zakup zgrade u Krešimirovoj 30, za još 5 godina, uz zakupninu kao i svih godina od osnutka, 1 kunu uvećano za PDV.

Plan uređenja sjeverne gospodarske zona – istočni dio u Kninu, stavljen je izvan snage jer od donošenja Plana 2007. godine nije došlo do realizacije izgradnje objekata primarne namjene gospodarsko-proizvodne, skladišno servisne, a postupak stavljanja Plana izvan snage pokrenulo je četvero poduzetnika, koji su vlasnici toga prostora i žele pokrenuti svoju proizvodnju.

Posljednje dvije točke Dnevnog reda odnosile su se na sustav Civilne zaštite, pa je najavljeno u ovoj godini više educirati stanovništvo i dodatno osposobiti i osnažiti sve dionike sustava.
Na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Knin, vidljivo je da kod prirodnih katastrofa, najveća ugroženost prijeti od požara i potresa, dok je kod civilizacijskih katastrofa najveća opasnost od tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u cestovnom i željezničkom prometu. Stoga su usvojene i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada za razdoblje od 2021.-2024. godine.