Javne rasprave o hidroelektranama na Krčiću

Javne rasprave o hidroelektranama na Krčiću

Sutra u 11 i 12 sati u Gradskoj vijećnici održat će se dvije javne rasprave o potencijalnim projektima izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Krčiću. Građani će imati priliku izjasniti se o projektima, izraziti svoje slaganje ili neslaganje te tražiti da im se pojasne pojedini elementi projekata.

Javne rasprave su organizirane nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike od dva poduzetnika zaprimilo Zahtjeve za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju dviju malih hidroelektrana, Krčić 4 i Krčić Polača.
Prema pozitivnoj zakonskoj regulativi te prema zaprimljenim Elaboratima zaštite okoliša, za navedene zahvate traži se mišljenje Grada Knina o tome može li se očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš u provedbi ovih projekata. Na temelju prikupljenih mišljenja Grada Knina i drugih nadležnih tijela, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje koje će propisivati je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš za ova dva potencijalna projekta.