Ekološka revitalizacija Aljmaškog rita i Dravakereszturi

Ekološka revitalizacija Aljmaškog rita i Dravakereszturi

Projekt „Ekološka revitalizacija rukavaca rijeke Drave Aljmaški rit i Dravakereszturi kroz obnovu vodnog režima“ sufinanciran je sredstvima EU, u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013., a vrijedan je 1.013.745,72 €.

mh.jpg

Projekt „Ekološka revitalizacija rukavaca rijeke Drave Aljmaški rit i Dravakereszturi kroz obnovu vodnog režima“ sufinanciran je sredstvima EU, u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013. unutar Prioriteta 1, aktivnosti 1.1.1. "Razvoj krajolika na području rijeka Mura-Drava-Dunav". Glavni korisnik projekta su Hrvatske vode, a projektni partneri su Direkcija za vode Južnog Prekodunavlja Pečuh iz Republike Mađarske, te hrvatski partneri Javna ustanova Park prirode Kopački rit i Udruga Zeleni Hrvatske iz Osijeka, dok su Osječko-baranjska županija i Općina Erdut pridruženi partneri. Ukupna vrijednost spomenutog projekta iznosi 1.013.745,72 €, od čega Europska unija bespovratno sufinancira 861.683,85 € (85,0%). Početak projekta je bio 1. ožujka 2013., a završetak projekta je 31. prosinac 2014. Cilj projekta je uspostavljanje prethodnih uvjeta poplava na područjima inundacije rijeke Drave, Aljmaškog rita i Drávakeresztúr, kao i uvjeta važnih za biološku raznolikost područja, očuvanje poplavnih i močvarnih područja, te staništa vrijednih biljnih i životinjskih vrsta. Antropogeno djelovanje u prošlosti te promjenjive hidrološke prilike dovele su do bitnih promjena ekoloških uvjeta na području obuhvaćenim projektom preko smanjivanja vodenih površina, pogoršanja fizikalno- kemijskih značajki vode, porast eutrofikacije stajaćih voda i sukcesija iz vodenih prema kopnenim staništima.

 

1dravakeresztur.jpg

Drávakeresztúr

U sklopu zajedničkog projekta Direkcije za vode Južnog Prekodunavlja i Hrvatskih Voda, istaknut je cilj poboljšati stanje okoliša područja rukavca rijeke Drave Drávakeresztúr i stvorit i turističku vrijednost područja. Na hrvatsko-mađarskom području rijeke Drave postoji otprilike 20 rukavaca, kod kojih je nužna revitalizacija. Jedan od njih je rukavac Drávakeresztúr, na mađarskoj strani rijeke, s lijeve strane toka, u koji tokom većine godine do sada nije bilo dotoka vode iz rijeke Drave. Gornji dio rukavca se toliko zapunio, da je izgubio svojstvo rijeke i izvornu funkciju. Cilj revitalizacije je poboljšati to stanje, te spojiti rukavac s glavnim tokom rijeke Drave.

dravakeresztur2.jpg

Da bi se postigao cilj projekta, treba se osigurati dotok vode rijeke Drave u rukavac. Direkcija za vode Južnog Prekodunavlja rješava medu ostalima probleme nedostatka dotoka vode na mađarskom dijelu rukavca uklanjanjem drveća i izmuljenjem nanosa iz korita rukavca. Na hrvatskoj strani, pored izmuljenja nanosa, cilj je djelomično ukloniti postojeću pregradu radi boljeg protoka vode kroz rukavac. Kao rezultat, dotok vode u rukavac iz glavnog toka rijeke Drave je osiguran. Izmjena vode osigurava ponovno pojavljivanje biljnih i životinjskih vrsta karakterističnog za rijeku Dravu. Mađarsko područje obuhvaćeno revitalizacijom rukavca Drávakeresztúr se nalazi u području ekološke mreže Europske unije NATURA 2000.

Aljmaški rit

aljmaski-rit2.jpg
 

Sukladno ekološkim vrijednostima i njegovom značaju određeni su cilj evi i način djelovanja za provedbu revitalizacije Aljmaškog rita. Temeljno rješenje revitalizacije svodilo se na osiguravanje ulaska vode Drave i Dunava u području Aljmaškog rita, posebno u vegetacijskom periodu čime su zaustavljeni nepovoljni trendovi ekoloških promjena. Uspostavljanje ranijih uvjeta obuhvatilo je radove na postojećem sustavu bara, te rukavaca, odnosno „bogaza“ kojima je obnovljena ranija protočnost njihovih profila što omogućava gotovo kontinuirani ulazak vode u ovo poplavno područje posebno tijekom vegetacijskog razdoblja.

 

aljmaski-rit-3.jpg

Radovi su obuhvatili popravljanje zatečenog stanja hidrografske mreže u poplavnom području a sastojali su se od uklanjanja vegetacije unutar protočnih profila, produbljivanje, uklanjanje nanosa, te uređenje i čišćenje rukavaca i „bogaza“.