Mirela Holy o radikalnim pokretima zaštite prirode

Mirela Holy o radikalnim pokretima zaštite prirode Mirela Holy o radikalnim pokretima zaštite prirode

U Ciklusu tribina hrvatskog bioetičkog društva predavanje je u Osijeku održala čelnica ORaH-a Mirela Holy. Tema je bila- Održivi razvoj i radikalni pokreti zaštite okoliša- primjer ekofeminizma.

Holy je kazala kako je doktorirala na mitsokim aspektima ekološkog feminizma. "To je specifičan pokret koji spaja elemente feminizma i ekologizma i u tom se smislu razlikuje i od feminizama i od ekologizama. Nastao je osamdesetih godina prošlog stoljeća, a za razliku od Hrvatske u većini država razvijenog svijeta, ali i Indije i Kenije je prilično prisutan i razvijen." 
Dodala je kako su radikalni ekološki pokreti prilično negativno usmjereni prema ideji održivog razvoja jer ga smatraju licemjernim konceptom, koji samo kupuje vrijeme kako se ne bi dogodila nužna promjena načina postupanja prema svijetu, a ona pokušava dokazati da održivi razvoj nije na taj način koncipirao odnos prema društvu i održivom razvoju. 

Mirela Holy je istaknula kako se u radikalne ekološke pokrete (uz ekofeminizam) ubrajaju socijalna i dubinska ekologija, među kojima postoji prijepor u definiranju grupacije, koja je izazvala sadašnju degradaciju okoliša.

"Dok dubinski ekolozi tvrde da je uzročnik tome problemu antropocentrizam, odnosno pristup po kojemu je čovjek mjerilo svih stvari, ekofeministkinje smatraju da je to androcentrizam, odnosno model u kojem je muškarac mjerilo svih stvari", rekla je Mirela Holy.