Odlagalište Nemetin bit će sanirano i zatvoreno u roku od 13 mjeseci

Odlagalište Nemetin bit će sanirano i zatvoreno u roku od 13 mjeseci Odlagalište Nemetin bit će sanirano i zatvoreno u roku od 13 mjeseci

Odlagalište neopasnog otpada Nemetin bit će sanirano i zatvoreno u roku od 13 mjeseci, čulo se na današnjem predstavljanju projekta vrijednog 37.8 milijuna kuna koji s 85% financira EU. Na 7 hektara ima oko 366.000 prostornih metara otpada.

Cilj je projekta sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta "Nemetin" na području Grada Osijeka čime će se pridonijeti sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštititi podzemne i površinske vode, smanjiti emisija stakleničkih plinova te zaštititi i očuvati prirodni okoliš. 

Tehničko-tehnološko rješenje predviđa izgradnju tijela odlagališta, sustava za otplinjavanje, sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, interne prometne površine, izvedbu oborinskog nasipa i krajobrazno uređenje odlagališta. Završetkom projekta ostat će sanirano područje odlagališta od 71.868 četvornih metara.

Ugovor vrijedan 37,8 milijuna kuna dobro je potrošen novac jer će za 13 mjeseci odlagalište biti u potpunosti sanirano, a u nekoj idućoj fazi privedeno i nekoj dugoj, možda rekreativnoj namjeni, istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Podsjetio je da je nedavno u Osijeku nazočio otvaranju dvaju reciklažnih dvorišta u Gornjem gradu i Retfali te istaknuo da Grad Osijek i Unikom nižu jako dobre rezultate u gospodarenju otpadnom.

Od 90-ih do 2011. godine na odlagalištu Nemetin odlagao se otpad pa je tamo 366.000 prostornih metara otpada koji nije odlagan po pravilima struke. Riječ je o neopasnom, građevinskom i glomaznom otpadu. Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta, kako ističe zamjenik gradonačelnika Boris Piližota, jedan je od većih takvih projekata u Hrvatskoj koji je na vrijeme pripremljen. Danas su izvođači radova službeno uvedeni u posao, a rok za završetak je 13 mjeseci. Projekt je vrijedan 37,8 milijuna kuna, 35 milijuna je prihvatljivi trošak, od čega se 85% financira iz Kohezijskoga fonda. Dodatnih 3,5 milijuna financira se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostalih oko 4,2 milijuna kuna izdvaja Grad Osijek.

Izgradnja i otvaranje reciklažnih dvorišta, sanacija odlagališta Filipovica, početak sanacije odlagališta u Nemetinu pokazuju da Grad Osijek brine o okolišu, napomenula je zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin Šajn. Najavila je sanaciju odlagališta Sarvaš, a u postupku je izrada tehničke dokumentacije za regionalni centar za zbrinjavanje otpada Orlovnjak. I ona je Osijek navela kao uzoran primjer rješavanja problema odlaganja i gospodarenja otpadom.