Otvoreno pismo građana pored smetlišta

Otvoreno pismo građana pored smetlišta

Više od godinu dana ne rješava se problem odlagališta otpada Lončarica Velika u Osijeku. Građani su se danas obratili gradskim vijećnicima uoči sjednice koja se održava u petak.

Grupa građana, u čije ime se potpisala Ivanka Jager opširno je opisala probleme s kojima se suočavaju mještani nekoliko ulica koje se nalaze neposredno uz odlagalište otpada. Prenosimo otvoreno pismo u cijelosti.

"Vi ste naši izabrani predstavnici, mi nemamo pravo govoriti na sjednici Gradskog vijeća i ovim putem molimo vas da budete naš glas. Smatramo kako je stanje na odlagalištu Lončarica Velika iznimno loše za što držimo odgovornim niz gradskih službenika koji nisu radili svoj posao. Informacija koju ste dobili sadrži više neistinitih tvrdnji ili prešućuje niz važnih činjenica, a kao vaši sugrađani, koji nemaju nikakav politički interes nego želju da žive u prostoru koji im ne ugožava zdravljepredlažemo vam da ju ne usvojite.

Ako odbijete usvojiti informaciju o stanju odlagališta otpada Lončarica velika smatramo da će te na taj način poslati snažnu poruku kako se neće tolerirati nerad gradske administracije te da se očekuje što skorije saniranje deponije i otvaranje regionalnog odlagališta otpada.

Po nama je u slučaju deponija Lončarica Velika na djelu, u najmanju ruku nerad i nebriga gradske administracije što je rezultiralo deponijom koja radi protivno propisima, a svojim stanjem zagađuje okoliš teškim metalima i moguće ugrožava naše zdravlje.

Zašto mislimo da gradska administracija, u najmanju ruku, nije radila svoj posao? Počinjeno je niz propusta: 

GRAĐEVINSKI PROPUSTI

Suprotno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja iz 2001. godine:

1. nije izgrađen protupožarni pojas širine 4-6 m oko odlagališta. Želimo napomenuti kako je prije tridesetak dana na deponiji izbio požar!!!

2. Na odlagalištu umjesto tri postoji samo jedan piezometar (cijevi za prikupljanje podzemne vode na 8 metara dubine). Jedan se ne može pronaći, drugi je godinama bio zatrpan otpadam i iz njega se nije uzorkovala voda za analizu, a treći je tek povremeno korišten za analizu podzemne vode.

3. Nije izgrađen betonski obodni kanal.

4. Na radnom čelu odlagališta nisu postavljene prijenosne žičane ograde kako bi se spriječio raznos vjetrom laganih materijala pri istresanju otpada iz komunalnih vozila.

5. Od tri sabirna bazena za procjedne vode izgrađen je samo jedan. Na 80000 kvadrata odlagališta procjedna voda se skuplja u jednom sabirnom bazenu cca 15m3.

image.jpg

PROPUSTI U PROVOĐENJU ANALIZA TE ZAŠTITE OKOLIŠA I ZDRAVLJA LJUDI

Analize vode nisu rađene u skladu sa zadanom dinamikom.Navodimo pregled napravljenih analiza koje su objavljene na web stranici Grada, osvrćemo se na analize obavljene do kraja 2014. godine uz komentar što je trebalo biti napravljeno, a što je zaista napravljeno:

1. Četiri puta godišnje analizirati vode iz bazena za skupljanje procjednih voda- u posljednjih 13 godina godina od potrebne 52 analize, napravljeno je 3 analize.

2. Slijevne oborinske vode analizirati na svakom od ispusta obodnih kanala najmanje jednom godišnje za vrijeme kiše- u posljednjih 13 godina godina od potrebnih 13 analiza napravljeno je 4 analize.

3. Vode iz melioracijskog kanala uzorkovati jednom godišnje za vrijeme kiše- u posljednjih 13 godina nije napravljena niti jedna analiza

4. Najmanje jednom godišnje analizirati vodu iz piezometara- u posljednjih 13 godina analiza je rađena iz jednog piezometra jer je drugi bio zatrpan smećem, a za treći još uvijek ne znamo gdje je. Na jednom dostupnom od potrebnih 13 analiza napravljene su 4. 

Analiza kvalitete vode provedene od 2012. do 2014. ukazuju na visoke koncentracije teških metala (olova i žive) te na prisutnost bakterija koje su indikatori fekalnog onečišćenja vode. 

Još jednom ćemo navesti dio katastrofalnih rezultata analiza podzemnih voda koje ne bi smjeli biti u kontaktu s odlagalištem:

1. u 2012. godini koncentracija olova bila je 99 puta iznad maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK), 

2. u 2013. godini koncentracija olova bila je 72 puta iznad MDK, 

3. Koncentracija žive u 2013. godini bila je 4 puta iznad MDK.

4. Prema mjerodavnoj uredbi o standardu kakvoće voda iz 2013. koncentracija žive je 4 puta iznad MDK, a koncentracija olova 7 puta iznad MDK

Nakon katastrofalnih rezultata analiza voda iz 2013. i 2014. godine gradska administracija nije poduzela nikakve mjere!

Kada usporedimo rezultate iz 1996 i danas jasno je da se stanje okoliša bitno promjenilo. Koncentracija žive je u podzemnim vodama 51 puta, a olova 750 puta veća od stanja iz 1996.

Zbog pritiska javnosti, i podrške koju našoj inicijativi daje sve veći broj gradskih vijećnika, nadležni odjeli Grada Osijeka konačno su djelomično promijenili pristup prema odlagalištu, te su poduzeti određeni koraci u saniranju i ispravljanju propusta kojima smo svjedočili od 2001. godine.

No, iako kao građani možemo primijetiti određene pozitivne trendove, i dalje vidimo previše nepravilnosti koje mogu donijeti ozbiljne ekološke probleme ne samo stanovništvu koje živi u blizini Lončarice Velike, cijelom gradu Osijeku, nego i njegovoj široj okolini. Zato ćemo ustrajati u nadzoru i borbda se uvjeti na odlagalištu otpada Lončarica Velika u cijelosti naprave u skladu s propisima Republike Hrvatske.

U "Izvješću o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje do 2015. u 2014.", koje vam je dostavljeno na uvid zajedno s drugim materijalima za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, pronašli smo nekoliko netočnih informacija koje mogu utjecati na vašu kvalitetnu prosudbu i donošenje odluke.

Osim ranije dostavljenih, naše primjedbe na Izvješće Grada Osijeka su:

U Izvješću se točno navodi da je Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13),propisano da lokacija odlagališta otpada mora biti udaljena najmanje 500 metara od naseljenog područja gdje stalno borave ljudiNo, nije točno da se to odnosi samo na izgradnju novih odlagališta otpada, jer u navedenom Pravilniku (u odredbi čl. 3. st. 1.), jasno stoji kako se Pravilnik primjenjuje na sva odlagališta otpada. 

Tražimo točnu  primjenu Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.

Proširenje odlagališta otpada radi se na k.č.br. 11129/1 k.o. Osijek na kojoj nikada do sada nije odlagan otpad. Dio te čestice udaljen je manje od 500 m od naseljenog područja. Stoga se ne može tvrditi da je u pitanju samo sanacija starog odlagališta, nego se radi o proširenju staroga odlagališta otpada i stvaranju nove plohe na koju će se odlagati otpad i to na udaljenosti manjoj od 500 m od stambenih kuća. Proširenje na novu česticu k.č.br. 11129/1 k.o. Osijek je u suprotnosti s Pravilnikom. Sanacija nije isto što i proširenje odlagališta.

Tražimo da se odlagalište otpada ne proširi na k.č.br. 11129/1 k.o. Osijek jer se ona nalazi manje od 500 m odnaseljenog područja.

Izvješće se temelji na prostornom planu Grada Osijeka, no on u ovom dijelu nije usklađen s prostornim planom Osječko-baranjske županije. Iz tog razloga mi apeliramo na Grad Osijek da se prije početka bilo kakvih radova prvo naprave usklađenja s prostornim planom Osječko-baranjske županije. 

Tražimo da se u procesu sanacije vodi računa o odredbama Pravilnika da se odlagalište otpada ne može proširivati u prostor bliži od 500 m do naseljenog područja.

U Izvješću su navedeni podaci o dramatičnom porastu metana jer je udio metana u zadnjih 10 mjeseci povećan 3 do 10 puta, odnosno 300 do 1000%. Prema mjerenjima koja je radioZavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, koncentracija metana je na gornjoj granici eksplozivnostikoja iznosi 15%, a mjerenja od 27. travnja 2015. pokazuju da su koncentracije metana iznimno velike: MM1-10,70% , MM2-4,72% , MM3-12,83% , MM4- 11,33%. Građani su iznimno zabrinuti zbog ovoga jer smo i do sada bili svjedoci povremenih eskalacija požara na prostoru Lončarice Velike koji su s vremenom postali sve veći i sve se duže gase.

Tražimo od gradske uprave :

1. da se hitno poduzmu zaštitne mjere kako bi se spriječila moguća tragedija. Gradska administracija treba poduzeti mjere kojima će rad odlagališta biti usklađen sa Zakonom i rješenjima nadležnih institucija.

2. U koordinaciji s Osječko-baranjskom županijom gradska administracija treba pripremiti lokaciju Orlovnjak, građanima predstaviti vremenski plan izrade dokumentacije, te maksimalno ubrzati otvaranje regionalnog odlagališta. 

3. hitno ispitivanje tla i vode u okolici odlagališta, u vrtovima i bunarima stanovnika koji žive u blizini odlagališta, prije svega naselja Brijest, Industrijska četvrt i Stadionskog naselja.

4. provođenje kontinuiranih analiza vode na lokaciji odlagališta, i to svaki mjesec sve dok više uzastopnih analiza ne budu uredno.

Zbog svega navedenog pozivamo gradske vijećnike da ne usvoje informaciju o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica velika i na taj način pošalju snažnu poruku kako se neće tolerirati nerad gradske administracije nego da se traži sankcioniranje neodgovornih pojedinaca i očekuje što skorije saniranje deponije Lončarica Velika i otvaranje regionalnog odlagališta otpada." Ivanka Jager u ime grupe građana Osijeka