Projekt "Škole jednakih mogućnosti"

Projekt "Škole jednakih mogućnosti"

Projekt se financira u iznosu od 100% prihvatljivih troškova odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje. U projekt, vrijedan 507.866 kuna, uključeno je 506 djece .

Projekt "Škole jednakih mogućnosti" kojeg provodi Grad Osijek u partnerstvu sa 17 osnovnih škola osigurava redovnu i kvalitetnu školsku prehranu učenicima u siromaštvu ili u riziku od siromaštva sa svrhom ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva kao problema koji je prepoznat u zajednici.
Osiguranje i podjela obroka djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva u 17 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Osijek. Poboljšanje socijalne slike grada Osijeka

 • Potaknuti aktivno i zdravo odrastanje osnovno- školaca čiji roditelji nisu u mogućnosti sami osigurati prehranu svojoj djeci.
  Koristi projekta za djecu:

 •  Osjećaj sigurnosti

 • Smanjenje osjećaja manje vrijednosti definira­nog materijalnim statusom roditelja

 • Pozitivno okruženje ravnopravnih mogućnosti za pravilan biološki i društveni razvoj

 • Smanjenje društvenih i psiholoških poreme­ćaja u rastu i razvoju

  Smanjenje iscrpljenosti, umora i demotiviranosti za obrazovanje.
  Relevantnost provedbe projekta očituje se kroz:

 1. Utjecaj na unapređenje sustava socijalne skrbi povećanjem kvalitete i dosega socijalnih usluga

 2. Povećanje pristupa tim uslugama za veći broj korisnika

 3. Povećanje kvalitete sustava organizirane školske prehrane kroz veći broj korisnika

 4. Smanjenje opće stope rizika od siromaštva kod djece

 5. Izjednačavanje mogućnosti djece u osnovno­školskom sustavu

 6. Aktivnost podjele hrane će se provoditi cijelu školsku godinu, odnosno 180 školskih dana kroz 10 mjeseci. Vodeći računao zaštiti anonimnosti i nediskriminaciji ciljane skupine, obrok će se pripremati, nabavljati i dijeliti na isti način kao i obrok za ostalu djecu u školi.

 • Fond europske pomoći za najpotrebitije, podupire aktivnosti država članica EU u pružanju materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu FEAD-a.