"Zajedno protiv raka"

"Zajedno protiv raka"

U Osijeku je predstavljena nacionalna kampanja "Zajedno protiv raka". Tema je Liječenje onkoloških bolesnika - Bolesnik mora znati, htjeti, tražiti i sudjelovati. Na skupu u Gospodarskoj komori vodeći hrvatski stručnjaci govorili su o skupim lijekovima i neadekvatnom liječenju raka.

Kampanja je održana pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH a namijenjena je udrugama pacijenata, liječnicima, medicinskim sestrama i farmaceutskim tvrtkama. 
Dosada su se uglavnom radile samo kampanje koje promiču prevenciju, dok se to činilo vrlo rijetko o liječenju, kao neophodnom i vrlo važnom vidu borbe protiv raka. Hrvatska je sad u EU i stoga mora pratiti na svim razinama javnozdravstvene aktivnosti koje se provode u zemljama EU i u koje su uključene vlade, parlamenti, struka, udruge bolesnika, farmaceutske tvrtke i mediji. Proaktivno uključivanje onkoloških bolesnika i svih drugih navedenih u liječenju onkoloških bolesnika karika je koja nedostaje i jedan je od razloga zašto u Hrvatskoj već 20 godina ne bilježimo značajniji pad pobola i smrtnosti koji je evidentan u razvijenim zemljama.
Nositelj kampanje jeZaklada onkologija i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva, a uz podršku Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.
Kampanja je počela 27. svibnja 2014. godine u Zagrebu, a nastavljena je u Rijeci, Splitu i Osijeku.
Cilj je kampanje postići što uspješnije liječenje, staviti bolesnika i njegovo liječenje u prvi plan i potaknuti ga na aktivnije sudjelovanje u vlastitom liječenju. Također, u kampanji će se diskutirati i o povezanosti palijativne skrbi s dijagnostičko – terapijskim algoritmima s ciljem da se ukaže na činjenicu da postoji palijativna skrb koja značajno racionalizira troškove u dijagnostici i liječenju onkoloških bolesnika, a da pritom samim bolesnicima više pomaže od „uobičajenih kliničkih pristupa“.