Hrvatski radio

Radio Osijek

Belišćani brinu o djeci i mladima

22.07.2015.

12:06

Autor: Amoreta Bajto

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Rezultati istraživanja koje je Udruga roditelja „Korak po korak“u suradnji s Centrom mladih Belišće i udrugom PRONI iz Osijeka provela u Belišću u sklopu projekta „Organizacije koje brinu“ pokazali su da je veliki broj građana Belišća zainteresiran za teme vezane uz djecu i mlade, no da nisu dovoljno informiranio aktivnostima koje institucije i vlasti poduzimaju na lokalnoj razini. Sredstva koja se izdvajaju za programe za mlade nepoznanica su za dvije trećine ispitanika, a čak74,1 posto sudionika ne zna postoji li na razini grada politika koja bi se odnosila na prava djece, odnosno Lokalni akcijski plan za djecu.

Cilj je istraživanja bio prepoznatipotrebe djece i mladih u lokalnim zajednicama na koje je potrebno odgovoriti u suradnji s lokalnim administrativnim tijelima i organizacijama civilnog društva, a sve u svrhu postizanja dobrog upravljanja u lokalnim sredinama u okviru kojeg je sudjelovanje građana jedan od ključnih elemenata. Istraživanjem se tako nastojalo otkriti koliko su građani informirani i uopće željni informacija o događanjima i aktivnostima u svojim lokalnim zajednicama te koliko su spremni na sudjelovanje u kreiranju lokalnih politika koje će u konačnici osigurati bolju budućnost za njihovu djecu. Naš je konačan cilj donošenje lokalne strategije za djecu i mlade kako bismo jače promovirali, poštovali i zaštitili njihova prava. Pritom smatramo da građani nikako ne smiju biti samo u ulozi korisnika usluga, već moraju preuzeti inicijativu i ulogu sudionika u procesima odlučivanja i kreiranja javnih politika. Ovo nam je istraživanje pomoglo da prepoznamo koji su to izazovi na putu aktivnije participacije građana u lokalnim zajednicama i načini na koje ih možemo potaknuti na sudjelovanje, u suradnji s osnaženim organizacijama civilnog društva“, pojasnila jeMarina Trbus, voditeljica projekta „Organizacije koje brinu“ iz Udruge roditelja „Korak po korak“.

Rezultati istraživanja koje je proteklih mjeseci provedeno na uzorku od 139 sudionika, od čega je njih 35 posto bilomlađe od 30 godina, pokazali su da je čak 91 posto ispitanika u Belišću zainteresirano za život lokalne zajednice, a 85 postoželi znati višeo temama vezanim uz djecu i mlade. Međutim, postoci su se značajno smanjili kad se govorilo o dostupnosti informacija o radu lokalnih vlasti i institucija vezano uz mlade pa je tako gotovo 60 posto sudionika naglasilo da nemaju informacije o radu vlasti i institucija, a oko 70 posto da se temama vezanim uz mlade uglavnom ili uopće ne posvećuje dovoljno pažnje. Svega jedna trećina ispitanika smatra da Grad Belišće izdvaja sredstava za mlade, što pokazuje da je potrebno jasnije komunicirati planirana i utrošena sredstva za programe namijenjene toj skupini. Jedno od načela dobrog upravljanja svakako je i načelo djelotvornosti koje se odnosi na učinkovitopostizanje cilja. Za povećanje djelotvornosti nužno je kvalitetno planiranje koje se temelji na analizi potreba građana, a podatak da više od 70 posto Belišćana nikad nije sudjelovalo u istraživanju vezanom za potrebe mladih pokazuje da je ovo načelonužno unaprijediti.

Više od polovice sudionika izjavilo je da znaju kome bi se u lokalnoj zajednici mogli obratiti za informacije o temama vezanim uz mlade, dok gotovo80 posto njih znada u Belišću postoji udruga mladih. S druge strane, velik dio ispitanika ne zna postoji li u njihovom graduklub za mlade ili lokalni medijusmjeren mladima, a tek je nešto više od polovice sudionika upoznato s činjenicom da grad sufinancira projekte i programe za mlade.

I interes za teme od djeci je visok pa tako 87,77 posto ispitanika navodi da su uglavnom ili u potpunosti zainteresirani za njih. No, svaki drugi sudionik smatra da uopće ili uglavnom nije informiran o takvim temama.Značajan je podatak da 30,2 posto sudionika smatra da se temama o potrebama djece ne posvećuje dovoljno pažnje, 41,8 posto smatra da se tim temama posvećuje dovoljno pažnje, dok čak 28,1 posto ne može procijeniti. Ovakvi rezultati ukazuju na to da građani nisu dovoljno upoznati s aktivnostima koje institucije i vlasti poduzimaju na lokalnoj razini, dok je za konstruktivan dijalog građana i javnih službenika nužno da su građanikvalitetno informirani. S obzirom na to da lokalni planovi u pravilu sadrže aktivnosti koje bi unaprijedile kvalitetu života određene skupine, u ovom slučaju djece, detaljnije se ispitalo koliko su građani informirani o dostupnosti usluga i programa namijenjenih djeci na razini grada, a koje bi mogle biti sastavni dio tihlokalnih politika. Čak 74,1 posto sudionika nije znalo postoji li na razini grada politika koja bi se odnosila na prava djece, odnosno Lokalni akcijski plan za djecu. Što se tiče usluga koje se odnose na roditeljstvo, katalog učinkovitih programa zapodršku roditeljstvu, lista licenciranih pružatelja socijalnih usluga, više od polovice sudionika izjavilo je da ne zna postoje li takve usluge u njihovom gradu.

Svega 30,9 postosudionika sudjelovalo je u nekom projektu koji je zajednički organizirao grad, a 21,6 posto u aktivnostima koje su zajedno organizirali grad i neka udruga, što ukazuje da se mali udio građana uključuje u aktivnosti koje organiziraju institucije na razini grada,u ovom slučaju škola,ili sam grad. Preko 80 posto građana koji su sudjelovaliu istraživanjunisu upoznatis radomškolskih odbora, vijećima roditelja i vijećima učenika u školama, a samo mali broj smatra da Vijeća roditelja i Vijeća učenika imaju ikakav utjecaj na upravljanje školama. Temeljem nalaza iz fokusnih grupa s mladima vidljivo je da i sam način odabira članova vijeća učenika i vijeća roditeljanije transparentan i ne doprinosi jačanju kulture dobrog upravljanja i zajedničkog odlučivanja. Usprkos svemu navedenom o nedostatku informacija i niskoj razini participacije, građani iskazuju velik interes za uključivanje – više od 75 posto bilo bi spremno uključiti se u procese izrade lokalnih strategija i akcijskih planova za djecu i mlade, a jednak bi dio sudionika pohađao i edukaciju koja bi im olakšala takvu participaciju. Ovo je snažna poruka donositeljima odluka za sveobuhvatnu reformu u pristupu prema građanima koja bi omogućila bolje informiranje i participaciju građana, a time izravno doprinijela dobroj vladavini vezano za politike na općenitoj razini, a posebno vezano za politike prema djeci i mladima.

/Priopćenje Udruge, Maja Gradišar Perotić/

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.