Hrvatski radio

Radio Pula

Herculanea poslala dopis vezano za pitanja slušatelja o odlaganju otpada

23.01.2019.

11:44

Autor: Mauro Giorgi

foto: Duško Marušić/PIXSELL

foto: Duško Marušić/PIXSELL

Foto: - / -

Na pitanje slušatelja iz Štinjana u emisiji Škovacera - može li se usluga naplaćivati paušalno, unaprijed moraju plaćati, a ništa nisu dobili zauzvrat, kažu da nemaju niti dodatne kontejnere, niti vreće niti mogućnost odvajanja otpada objavljujemo u cijelosti odgovor pulske Herculanee

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom kao i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom određeno je da se dio cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova koje ima davatelj usluge i to troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova obrade otpada, troškova nastalih radom reciklažnog, troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada te troškova vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom. Jasno je da dio ovih troškova nije vezan za količinu otpada koji je predao pojedini korisnik.

 

 

 

Sukladno rečenim propisima strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne. Upravo kroz cijenu MJU davatelj usluge pokriva svoje troškove, dok bi cijena za predani otpad trebala biti vezana za količinu predanog otpada (volumen puta broj pražnjenja. Počevši s 1.7.2018.g. donesen je novi cjenik usluga čije je stupanje n snagu bilo povezano s danom s kojim smo započeli s predavanjem prikupljenog komunalnog otpada u ŽCGO Kaštijun odnosno započeli s plaćanjem naknade Kaštijunu za zbrinjavanje predanog otpada.

 

 

 

Zbog velikog broja spremnika koje je trebalo podijeliti i uvesti u evidenciju na području na kojem obavljamo uslugu nismo mogli započeti s digitalni praćenjem broja pražnjenja spremnika, već se usluga naplaćivala tako da je dio cijene koji se odnosi na predani otpad obračunavao, sukladno odredbama Odluka o pružanju javnu usluge prikupljanja komunalnog

 

 

 

i biorazgradivog komunalnog otpada, na temelju boja pražnjenja spremnika u okviru minimalne javne usluge odnosno kao da je spremnik pražnjen 4 puta mjesečno. Dakle, taj se dio cijene raspoređivao na naše korisnike po navedenom ključu najveći dio je tijekom ljeta praznio spremnike više od 4 puta mjesečno. Pored navedenog korisnicima su na raspolaganju bili i spremnici koji se još uvijek nalaze na javnim površinama i jedan dio korisnika je to u velikoj mjeri i koristio. U svakom slučaju mi smo kao davatelj usluge pokupili sav komunalni otpad gdje god ga korisnici odložili i u kojoj god količini to učinili. Da je tome tako svjedoči i značajno veća količina miješanog komunalnog otpada prikupljena u ljetnom periodu.

 

 

 

Pula Herculanea ne posjeduje podatke o broju noćenja već samo o broju registriranih ležaja. Naš cjenik i nije vezan za broj noćenja već za broj ležaja. Naši paušalni troškovi nisu bitno različiti i nisu vezani za broj osoba (1-5) već se razlika u broju osoba ogleda u drugom dijelu cijene koji predstavlja naknadu za zbrinjavanje otpada i koju mi plaćamo Kaštijunu za predani otpad.

 

 

 

Što se tiče trajanja turističke sezone, ona za pojedine korisnike traje različito, ali za nas traje i više od 6 mjeseci. Pula Herculanea mora već početkom travnja biti spremna za dodatne potrebe koje iziskuje turistička sezone. U tom smislu nabavljaju se dodatna vozila, dodatna oprema i dodatni radnici. Sezona za nas traje do kraja listopada kada zadnji radnici koje sedmo angažirali za rad tijekom sezone, započinju sa korištenjem godišnjih odmora što praktično znači radni odnos do kraja godine. Sve troškove za pokriće navedenih troškova mi smo dužni obračunati upravo onima koji dodatni komunalni otpad stvore tijekom sezone, a ne svi ostalim korisnicima koji se ne bave iznajmljivanjem.

 

 

 

Ako želimo ići u detalje vezano za dodatne troškove tijekom sezone pokušajmo najprije utvrditi udio iznajmljivača i ostalih turističkih subjekata u troškovima djelatnosti prikupljanja komunalnog otpada kroz neke brojčane pokazatelje:

 

Tako npr. kad iznajmljivača i ostalih turističkih subjekata uopće ne bi bilo na području na kojem obavljamo javnu djelatnost, za Pula Herculanea-u kao davatelja usluge to bi kroz cijelu godinu značilo:

 

  • 10-tak kamiona

  • cca 56 djelatnika

  • Frekvencija odvoza - jednom tjedno (strogi centar grada Pule – više)

  • Svi zavisni troškovi (gorivo, amortizacija, rezervni dijelovi itd.) vezani za rečeni broj kamiona, broj radnika i frekvenciju odvoza

 

U stvarnosti u ljetnom periodu se gornji pokazatelji mijenjaju u:

 

  • 17-tak kamiona

  • cca 90 djelatnika

  • Frekvencija odvoza - dva puta tjedno (strogi centar grada Pule – više, pojedini turistički objekti više)

  • Svi zavisni troškovi rastu (gorivo, amortizacija, rezervni dijelovi itd.) vezani za rečeni broj kamiona, broj radnika i frekvenciju odvoza

  •  

Rast volumena komunalnog otpada za 60% u odnosu na zimski prosjek zimskih mjeseci

 

 

U pogledu dodatnog broja vozila ističemo da mi vozila moramo imati u vlasništvu cijelu godinu i ona iako nisu sva u pogonu cijelu godinu, opterećuju određenim fiksnim troškovima (nabava, amortizacija, tehnički pregled, osiguranje itd.) cijelu godinu. Sa zapošljavanjem dodatnih djelatnika (sezonaca) započinjemo već s Uskrsom (zdravstveni pregledi, edukacija, zaštita na radu itd.), a nakon prestanka rada (krajem rujna, dužni smo djelatnicima osigurati godišnji odmor, proporcionalni dio regresa itd.).

 

Dakle dužina rada dodatno zaposlenik djelatnika ne može se ograničiti samo na dio godine u kojem pojedini iznajmljivač ili turistički subjekt ima popunjene kapacitete nego duže.

 

Iz iznijetog proizlazi da su naši troškovi povećanog obima rada tijekom ljetne sezone, neovisno o tome koliko za pojedini subjekt sezona trajala, puno veći od pukog troška dobivenog običnim razmjerom troškova. Planiranje povećanja broja vozila i djelatnika za potrebe osiguranja javne usluge tijekom ljetne sezone temeljimo na povećanom volumenu volumen komunalnog otpada do kojeg pak dolazimo na temelju podatka da , na području na kojem pružamo javnu uslugu, u privatnom smještaju ima cca 40.000 ležaja te na statističkom podatku da svaki turista na dan proizvede oko 1,5 kg komunalnog otpada.

 

Ističemo da i pored navedenih argumenta, kojima dokazujemo da naši troškovi ne koreliraju s brojem dana popunjenosti pojedinog turističkog subjekta, stoji i naša zakonska obveza da osiguramo adekvatnu uslugu sukladno potrebama korisnika na području pružanja usluge jer se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra uslugom od općeg interesa. Stoga nije moguće zaposliti i organizirati djelatnost sukladno prosječnom broju popunjenosti smještaja niti je moguće da se ta usluga kao i naplata te javne usluge analizira kroz pojedinačni slučaj jednog iznajmljivača.

 

Od činjenice da turisti koji nas posjećuju stvaraju otpad u ljetnim mjesecima ne možemo pobjeći, pa stoga ne bi bilo korektno taj trošak prebaciti (kao što je to do sada djelomice bilo) na kategoriju građana koji tu dodatnu količinu otpada ne proizvedu.

 

Uvođenjem digitalnog praćenja broja pražnjenja spremnika koje bi trebalo zaživjeti do sljedeće sezone, započet ćemo s drugačijim načinom naplate ove javne usluge. Dio cijene koji se odnosi na MJU (minimalnu javnu uslugu) i dalje će biti vezan za broj registriranih ležaja dok će dio koji se odnosi na predani otpad ovisiti o broju pražnjenja spremnika, dakle o popunjenosti kapaciteta.

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

Uprava

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.