Javni natječaj za predsjednika Uprave Hajduka

Javni natječaj za predsjednika Uprave Hajduka

Foto: Robert Matić

Nadzorni odbor HNK Hajduk, u ponedjeljak je raspisao Javni natječaj za novog predsjednika Uprave Hajduka. Svi pojmovi iz ovog natječaja, kako slijedi, jednako se odnose na kandidate ženskog i muškog roda, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

I.

Javni natječaj se raspisuje za Predsjednika UpraveHNK Hajduk š.d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo).

II.

Osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima te uvjeta definiranih Statutom Društva, uvjeti za Predsjednika Uprave HNK Hajduk š.d.d.su kako slijedi:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručn i studij ili integrirani preddiplomski, diplomski i dodiplomski sveučilišni, ili viši akademski stupanj (najmanje 300 ECTS bodova ili VSS)

2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva na upravljačkim poslovima

3. aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

4. da ima izražene organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine

5. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima

6. da se kao fizička osoba ili kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora pravne osobe ne bavi poslovima vezanim uz posredovanje u transferima igrača ili trenera

7. da članstvom u upravi društva ne bi došao u sukob interesa

8. da nema ograničenja utvrđena člankom 13. i 38. Zakona o sportu („Narodne novine“, br: 76/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15)

9. da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda

10. da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela na štetu djeteta, odnosno maloljetnika

11. da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršaje u sportu i na sportskim natjecanjima prema odredbama Zakona o sportu i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima.

III.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis

motivacijsko pismo

presliku domovnice

presliku diplome ili drugog zakonskog dokumenta kojim dokazuju stručnu spremu

uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

IV.

Nadzorni odbor društva provesti će razgovor (intervju) sa izabranim kandidatimanajkasnije u roku osam dana od zaključenja natječaja

Nadzorni odbor Društva, u cilju utvrđivanja svih okolnosti bitnih za izbor, može od izabranih kandidata zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije.

Na temelju rezultata provedenog postupka Nadzorni odbor društva a sukladno čl. 244. Zakona o trgovačkim društvima te sukladno čl. 33. Statuta društva imenovati će Predsjednika Uprave Društva na mandat od četiri godine.

V.

Svi kandidati koji budu izabrani za razgovore, a sa ciljem osiguravanja diskrecije kandidata, biti će osobno informirani o vremenu održavanja razgovora (intervjua) od strane članova Nadzornog odbora

Razgovori sa kandidatima će se održati u središtu Društva, Split, VIII. Mediteranskih igara 2.

Za kandidate koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) smatrati će se da su povukli prijavu na javni natječaj.

VI.

Prijave na javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno sa 26. veljače 2019. g. na adresu Društva:

HNK Hajduk š.d.d., 21 000 Split, VIII. Mediteranskih igara 2, s naznakomZa javni natječaj zapredsjednikaUprave“, u zatvorenoj omotnici s naznakomZA NADZORNI ODBOR - NE OTVARATI“.

Nepravovremene prijave za javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.Telefonske informacije su isključene.

HNK HAJDUK Š.D.D.

NADZORNI ODBOR

Benjamin Perasović, predsjednik NO

 

Komentari