Stanišić tužio gradonačelnika Krstulovića Oparu zbog sazivanja sjednice

Stanišić tužio gradonačelnika Krstulovića Oparu zbog sazivanja sjednice

Foto Arhiva Radio Splita

Nastavlja se sukob unutar vladajuće koalicije HDZ-a i HGS-a u Gradskom vijeću Splita o sazivanju sjednice Gradskog vijeća 13. travnja: predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić iz Kerumove stranke tužio je Upravnom sudu u Splitu splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu,

koji je sazvao tu sjednicu o izmjenama GUP-a za utorak, 13. travnja, mimo njegove suglasnosti, o čemu smo već izvještavali u našem programu. Inače, redovita zadnja sjednica Gradskog vijeća, bez točke o GUP-u na dnevnom redu, zakazana je za 15. travnja.  

Igor Stanišić je svoju tužbu u upravnom sporu poslao i medijima, pročitajte je u cijelosti:

 

HITNO!!! PRIVREMENA MJERA!!!

 

REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD U SPLITU

Put Supavla 1

 

Tužitelj: Igor Stanišić iz Splita Lička 9, OIB: 72206252784

Tuženik: Gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara OIB:61892497545, Obala kneza Branimira 17, Split,

 

TUŽBA

 S PRIJEDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE

 

 

I. Odlukom tužitelja kao predsjednika Gradskog vijeća Splita Klasa:023-01/21-01/2 Urbroj:2181/01-09-01/4-21-4 od 31.03.2021.godine sazvana je 43.sjednica Gradskog vijeća Grada Splita za dan 15.travnja 2021.godine.

Odlukom tuženika kao Gradonačelnika Grada Splita Klasa:023-01/21-01/3 Urbroj:2181/01-09/3-21-1 od 07.04.2021.godine sazvana je 44.sjednica Gradskog vijeća Grada Splita za dan 13.travnja 2021.godine.

Dokaz: odluke u privitku

II. Odluka Gradonačelnika Grada Splita o sazivanju navedene sjednice pod gornjim poslovnim brojem je nepravilna i nezakonita.

Člankom 34., stavkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, određeno je da predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja predstavničko tijelo. Stavkom 4. određeno je da predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Člankom 34.a., stavkom 1. Zakona određeno je da je predsjednik dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Stavkom 2. istog članka određeno je da, ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u navedenom roku, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski načelnik, gradonačelnik ili župan, u roku od 8 dana. Sjednica koje je sazvana sukladno odredbama stavaka 1. ili 2. članka 34.a. mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

U predmetnom postupku utvrđeno je da je obrazloženi zahtjev za sazivanjem sjednice Gradskog vijeća grada Splita, dana 16. ožujka 2021. godine podnijelo 12 članova Gradskog vijeća, čime su ostvarene pretpostavke za sazivanje sjednice istog sukladno članku 34.a., stavku 1. Zakona.

Prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09), kada je rok određen na dane, početak roka računa se od prvoga sljedećeg dana od dana u koji pada događaj (u konkretnom slučaju događaj je dostava zatjeva za sazivanjem sjednice Gradskog vijeća). Iz navedenog proizlazi da je rok od 15 dana za sazivanje sjednice Gradskog vijeća počeo teći 17. ožujka i završio je 31. ožujka 2021. godine.

 

Uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđeno je da je od strane Predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita, temeljem zaprimljenog zahtjeva, 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita sazvana dana 31. ožujka 2021. godine, dakle u Zakonom određenom roku.

 

Sjednica je sazvana za dan 15. travnja 2021. godine, što je, pozivom na ranije citirano, u okviru Zakonom utvrđenog roka od 15 dana.

 

Nadalje, a vezano uz naprijed izneseno, u predmetnom postupku utvrđeno je da je od strane savjetnika Gradonačelnika za razvoj grada i EU fondove, gosp. Krešimira Budiše, Ministarstvu uprave i pravosuđa elektroničkim putem proslijeđen upit vezan uz rokove za sazivanje sjednice i održavanje same sjednice predstavničkog tijela temeljem zahtjeva jedne trećine članova tog tijela te upit vezan uz rok za stupanje na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju lokalnih izbora.

Ono što je odmah bitno napomenuti je da gosp. Krešimir Budiša nije zaposlenik Gradske uprave grada Splita i, k tome, nije zadužen za problematiku opće uprave već razvoja i EU fondova, te se opravdano postavlja pitanje u kojem svojstvu je isti uputio predmetni upit, poglavito iz razloga što je Grad Split javna institucija i svaki takav službeni upit prema državnim tijelima trebao bi biti pripremljen i upućen od strane nadležnog upravnog tijela.

Nastavno na predmetni upit, u Gradskoj upravi Grada Splita, elektroničkim putem je zaprimljen odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 023-01/21-01/160, Urbroj: 514-07-02-02/01-21-02, od 24. ožujka 2021. godine, potpisan od strane državnog tajnika, gosp. Sanjina Rukavine, u kojem se, u bitnom, citiraju zakonske odredbe vezane uz rokove za sazivanje i održavanje sjednice te prava i obveze predsjednika predstavničkog tijela i, za konkretan slučaj, potvrđuje se da je sjednica sazvana u skladu sa Zakonom propisanim rokovima.

U odnosu na rok za stupanje na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju lokalnih izbora, navedeno je da odluka stupa na snagu danom utvrđenim u predmetnoj odluci. Kako odluka o raspisivanju izbora još nije donesena, tako je i nepoznat datum njenog stupanja na snagu.

Ono što je bitno, a podvlači se u citiranom dopisu Ministarstva, je činjenica da Ministarstvo nije ovlašteno tumačiti opće akte jedinice lokalne samouprave, već je isto u nadležnosti njenog predstavničkog tijela.

Uz poziv za 43. sjednicu Predsjednik Gradskog vijeća je dostavio Dnevni red sjednice koji nije sadržavao sve točke koje je sadržavao ranije spomenuti zahtjev za sazivanjem sjednice Gradskog vijeća, podnesen dana 16. ožujka 2021. godine od strane 12 članova Gradskog vijeća.

 

Dan poslije, dakle 01. travnja 2021. godine, Predsjednik Gradskog vijeća je uputio dopunu Dnevnog reda koja je sadržavala točke koje su izostale s Dnevnog reda, a bile su sadržane u zahtjevu 12 vijećnika.

 

Nakon sazivanja sjednice od strane Predsjednika Gradskog vijeća, Gradonačelnik je poslao upit Ministarstvu pravosuđa, a koji se, u bitnom, odnosio na sazivanje sjednice temeljem članka 34.a., stavka 2. Zakona, odnosno da li gradonačelnik saziva sjednicu s prijedlogom dnevnog reda iz zahtjeva 12 vijećnika Gradskog vijeća ili samo s točkama koje je Predsjednik Gradskog vijeća ispustio iz Dnevnog reda te da li se na početku sjednice koja je sazvana temeljem takvog zahtjeva može mijenjati ili nadopunjavati dnevni red.

U odgovoru Ministarstva, Klasa: 023-01/21-01/187, Urbroj: 514-07-02-01/01-21-02, od 02. travnja 2021. godine, koji je potpisao ministar, gosp. Ivan Malenica, eksplicite stoji da je gradonačelnik ovlašten sazvati sjednicu uz obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, ukoliko sjednicu ne sazove predsjednik predstavničkog tijela. Isto tako, navedeno je da ne postoje zapreke da se na sjednici koja je sazvana temeljem zahtjeva najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela nadopunjuje dnevni red.

Podvučeno je da je na tako sazvanoj sjednici potrebno provesti raspravu i odlučivanje o točkama koje je najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela navela u svom zahtjevu za sazivanje sjednice.

Pozivajući se na konkretan slučaj, taksativno su navedeni podaci o točkama Dnevnog reda 43. sjednice Gradskog vijeća grada Splita i njegove dopune, uz konstataciju da sjednica još nije održana pa se o istima nije još ni moglo raspravljati.

Ono što je netočno navedeno u predmetnom dopisu Ministarstva je podatak da je krajnji rok za raspisivanje lokalnih izbora 15. travnja 2021. godine, s obzirom da se isti imaju održati 16. svibnja 2021. godine. Pozivajući se na navedeno, u dopisu se ističe da je datum održavanja sjednice Gradskog vijeća grada Splita, 15. travnja 2021. godine, neprimjenjiv i da održavanje sjednice toga dana nije moguće, slijedom čega je Gradonačelnik ovlašten sazvati sjednicu temeljem članka 34.a., stavka 2. Zakona.

U odnosu na citirane datume iz dopisa Ministarstva ističe se da je člankom 6. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) određeno da se odlukom Vlade RH, kojom se raspisuju izbori, određuje dan njihove provedbe te da od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

U konkretnom slučaju, kako je datum održavanja izbora poznat, a to je 16. svibanj 2021. godine, pozivajući se na računanje rokova određeno Zakonom o općem upravnom postupku, krajnji rok za raspisivanje lokalnih izbora je 16. travanj 2021. godine. Iz navedenog proizlazi da se, u trenutku nastanka citiranog dopisa Ministarstva (02. travnja 2021. godine), planirani datum održavanja sjednice Gradskog vijeća, 15. travanj 2021. godine, nikako ne može smatrati neprimjenjivim –taj datum je neprimjenjiv isto kao i datum13. travanj 2021. godine odnosno kao i svaki drugi datum nakon njega, zaključno do datuma 16. travnja 2021. godine. Naime, sukladno ranije citiranom Zakonu, izbori su mogli biti raspisani od dana 17. ožujka, a mogu biti raspisani bilo koji dan do dana 16. travnja 2021. godine, te Ministarstvo u svom dopisu ne može bez osnova prejudicirati datum raspisa istih.

Dana 07. travnja 2021. godine Gradonačelnik je, na temelju članka 34.a., stavka 2. Zakona i članka 82., stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 26/15 i 22/18), a u svezi Odluke Ustavnog suda RH, br. Odluke U-III/2678/2006, od 04 travnja 2007. godine, za 13. travanj 2021. godine sazvao 44. sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita.

Kao pravni osnov za sazivanje sjednice Gradonačelnik navodi odredbe članka 34.a., stavka 2. Zakona i članka 82., stavka 4. Pravilnika koje kažu da, ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u Zakonom utvrđenom roku, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski načelnik, gradonačelnik ili župan, u roku od 8 dana.

Navedeni pravni temelj za sazivanje sjednice od strane Gradonačelnika nije osnovan jer je Predsjednik Gradskog vijeća sazvao sjednicu u zakonskom roku.

Neuvrštavanje dijela točaka u Dnevni red, a koje su bile sastavni dio zahtjeva za održavanje sjednice koji je podnijelo 12 članova Gradskog vijeća, i koje su dan poslije išle kao dopuna Dnevnog reda, ne može se smatrati osnovanim zahtjevom za sazivanje sjednice Gradskog vijeća temeljem članka 34.a., stavka 2. Zakona i članka 82., stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća grada Splita.

Uz poziv za sjednicu od 31. ožujka dostavljen je Dnevni red, 01. travnja je dostavljena njegova dopuna koja je sadržavala sve točke iz zahtjeva 12 članova Gradskog vijeća, a Gradonačelnik je 07. travnja sazvao 44. sjednicu Gradskog vijeća, dakle nakon što je imao spoznaje da je 43. sjednica sazvana od strane Predsjednika Gradskog vijeća na zakonit način i da sadržava sve točke o kojima bi se, po zahtjevu vijećnika, trebalo raspravljati.

Pozivanje na Odluku Ustavnog suda RH, br. Odluke U-III/2678/2006, od 04 travnja 2007. godine, u pravnom temelju za sazivanje sjednice također nije utemeljeno. Naime, citirana Odluka odnosi se na slučaj kada je na izvanrednoj sjednici predstavničkog tijela sazivanje koje je zatražila trećina vijećnika, došlo do glasovanja o dnevnom redu sjednice no, zbog nedostatka kvoruma, dnevni red nije izglasan i sjednica je zaključena bez rasprave. Stav je Ustavnog suda, obrazložen kroz ranije citiranu Odluku, da je svrha zakonske odredbe o mogućnosti da trećina članova predstavničkog tijela (predstavnička manjina), uz obrazloženi prijedlog, traži sazivanje sjednice, ne samo puki čin sazivanja sjednice već i rasprava i odlučivanje o prijedlogu zbog kojeg su tražili njeno sazivanje, jer se jedino na taj način  može osigurati pravo manjine u predstavničkom tijelu da se o njihovom prijedlogu raspravlja i odlučuje. Ukoliko se isto ne dogodi odnosno rasprava i odlučivanje po prijedlogu jedne trećine članova predstavničkog tijela izostane, Ustavni sud je stava da je na taj način povrijeđeno ustavno pravo na jednakost  pred zakonom zajamčeno člankom 14., stavkom 2. Ustava i ustavno pravo na lokalnu i područnu samoupravu zajamčeno člankom 132. Ustava.

Dakle, ono što proizlazi iz gore citirane Odluke Ustavnog suda i što je obvezujuće za sazivatelja sjednice predstavničkog tijela, a koja se saziva temeljem članka 34.a., stavka ili 1. ili 2. Zakona, odnosno temeljem obrazloženog zahtjeva najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, jest da se provede rasprava i odlučivanje o prijedlogu jedne trećine članova predstavničkog tijela odnosno o točkama koje su oni predložili u svojstvu ovlaštenog predlagača u svom zahtjevu za sazivanje sjednice.

Navedeno je naglašeno u ranije spominjanom dopisu Ministarstva pravosuđa i uprave od 24. ožujka 2021. godine pozivajući se upravo na gore citiranu Odluku Ustavnog suda. 

Kako je u konkretnom slučaju od strane Predsjednika Gradskog vijeća grada Splita sjednica sazvana u zakonom predviđenom roku te kako se u predloženom Dnevnom redu iste nalaze točke koje je 12 članova Gradskog vijeća navelo u svom zahtjevu za sazivanje sjednice, a kako sjednica još nije održana pa se o neizvršavanju obveze koja proizlazi iz Odluke Ustavnog suda da se provede rasprava i odlučivanje o točkama koje su predložili u svojstvu ovlaštenog predlagača u ovom trenutku ne može ni govoriti, pozivanje na Odluku Ustavnog suda kao pravnog temelja za sazivanje sjednice od strane Gradonačelnika također nije osnovano.

Nadalje, Gradonačelnik je uputio Poziv za 44. sjednicu Gradskog vijeća koja se ima održati 13. travnja. 2021. godine. Zadnja sjednica Gradskog vijeća je bila 42. sjednica, a 43. sjednica je od strane Predsjednika Gradskog vijeća sazvana za 15. travnja. Numerirajući sjednicu rednim brojem 44 Gradonačelnik je zapravo formalno prihvatio legitimitet 43. sjednice.

Manje bitno, ali ne i nevažno, ističe se da je u Dnevnom redu 44. sjednice Gradskog vijeća izostala obvezna prva točka dnevnog reda „vijećnička pitanja“, što je u suprotnosti s odredbom članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća.

Slijedom pojave u javnosti dviju sjednica Gradskog vijeća s gotovo identičnim dnevnim redom: 43. sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana 31. ožujka 2021. godine sukladno članku 34.a., stavku 1. Zakona od strane Predsjednika Gradskog vijeća i to za 15. travnja 2021. godine i 44. sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana 07. travnja 2021. godine temeljem članka 34.a., stavka 2. Zakona, a koji ne može biti pravni temelj za sazivanje sjednice, i to za 13. travnja 2021. godine, Ured Grada zatražio je očitovanje od Službe pravnih poslova, zaštite i zastupanja Grada Splita.

Služba je izradila dokument pod nazivom „Očitovanje na traženi upit“ koji je potpisala pročelnica, gđa Mirna Veža.

Ono što prvo upada u oči jest činjenica da se radi o službenom dokumentu nadležnog upravnog tijela Grada Splita koji predstavlja neupravni akt, a koji je izrađen suprotno obvezama iz Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09 i 66/19) koje se primjenjuju u radu jedinice lokalne samouprave. Navedeni dokument nije evidentiran u Sustavu za upravljanje postupcima i dokumentima (EGOP) te nema obvezujuće podatke: klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj, a nepoznat je i datum njegova nastanka.

U očitovanju Službe površno je navedeno činjenično stanje glede predmetnog slučaja te je višekratno, bez ikakvog drugog obrazloženja, citirana povreda ustavnih prava izabranih članova predstavničkog tijela, pozivajući se na ranije citiranu Odluku Ustavnog suda. Na kraju se u očitovanju činjenično konstatira da je, sukladno članku 34.a. Zakona i sukladno Odluci Ustavnog suda, Gradonačelnik sazvao sjednicu predstavničkog tijela.

Iz spomenutog očitovanja nije jasan ni smisao zbog kojeg je pisano ni čemu je ono trebalo poslužiti. Prema upitu koji je bio povod očitovanja, trebalo je poslužiti kao tumačenje odnosno trebalo je dati stručno utemeljen odgovor na pitanje da li je sjednica koju je sazvao Gradonačelnik na Zakonu osnovana. U očitovanju se ne navode niti sve činjenice, a kamoli obrazloženja koja su trebala, uz zakonske i podzakonske odredbe te dopise Ministarstva uprave i pravosuđa, dati odgovor na to pitanje.

Sagledavajući ranije obrazložen smisao Oduke Ustavnog suda proizlazi da je u očitovanju Službe pravnih poslova, zaštite i zastupanja Grada Splita višekratno citiranje fraza iz predmetne Odluke krivo implementirano i potpuno van konteksta.

Zaključno, iz svega navedenog proizlazi da je Predsjednik Gradskog vijeća 43. sjednicu sazvao na način i u rokovima utvrđenim Zakonom, poštujući odredbe svih pozitivnih pravnih propisa koji se u predmetnom slučaju imaju primijeniti.

S druge strane, Gradonačelnik grada Splita je 44. sjednicu Gradskog vijeća sazvao protivno odredbi članka 34.a., stavka 2. Zakona, koja je pravni osnov za sazivanje iste, ne uvažavajući činjenicu da se navedeni članak ne može primijeniti u konkretnom slučaju.

Treba imati na umu da se, sukladno odredbi članka 34.a., stavka 5. Zakona, sjednica sazvana protivno odredbama istog članka, stavaka 1. – 4., smatra nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

 

Na kraju se ističe da, u trenutku nastanka ovog očitovanja, datum raspisivanja izbora još nije poznat te, s obzirom da je krajnji zakonski rok za raspis izbora 16. travanj 2021. godine, datum održavanja sjednice Gradskog vijeća koju je sazvao Predsjednik Gradskog vijeća, 15. travanj 2021. godine, i datum održavanja sjednice Gradskog vijeća koju je sazvao Gradonačelnik grada Splita, 13. travanj 2021. godine, u smislu održavanja sjednice Gradskog vijeća jednako su primjenjivi odnosno jednako su neprimjenjivi.

III. Iz razloga naprijed navedenih odluka Gradonačelnika Grada Splita je nepravilna i nezakonita s posljedicom ništavosti slijedom čega se sudu predlaže donijeti slijedeća

 

PRESUDA

Poništava se Odluka Gradonačelnika Grada Splita Klasa:023-01/21-01/3 Urbroj:2181/01-09/3-21-1 od 07.04.2021.godine o sazivanju 44.sjednice Gradskog vijeća Grada Splita za dan 13.travnja 2021.godine.

 

IV. Provođenjem nezakonite i ništavne Odluke gradonačelnika te  mogućnosti nastanka teške štete po interese Grada Splita i svih njegovih građana, predlaže se donijeti

PRIVREMENA MJERA

Stavlja se van snage Odluka Gradonačelnika Grada Splita Klasa:023-01/21-01/3 Urbroj:2181/01-09/3-21-1 od 07.04.2021.godine o sazivanju 44.sjednice Gradskog vijeća Grada Splita za dan 13.travnja 2021.godine.

Ova privremena mjera trajati će do konačne odluke suda u ovom postupku odnosno  dok je sud zbog izmijenjenih ili drugih novih okolnosti ne promijeni.

 

U Splitu 12.04.2021.                                                 

 

 

____________________________

Igor Stanišić

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari