Hrvatski radio

Radio Split

Obznana presudila "Hrvatskoj Riječi"

22.04.2021.

14:26

Autor: Frano Baras

Obznana presudila "Hrvatskoj Riječi"

Obznana presudila "Hrvatskoj Riječi"

Foto: - / -

Objavljujemo novi feljton profesora Frane Barasa "Listajući stare splitske novine" za naš portal dva puta tjedno, svakog ponedjeljka i četvrtka. U prvom nastavku čitajmo više o političkim slobodama i zabrani lista "Hrvatsa Riječ" od strane kraljevske jugoslavenske vlasti.

Vrijedi podsjetiti da je u Splitu od 1900. do 1941. izlazilo preko 150 raznih tiskovina: dnevnika, tjednika, polumjesečnika, mjesečnika i ostalih prigodnih izdanja. Od dnevnih je novina najdugovječnije bilo Novo doba (1918.-1941.) Od ostalih dnevnika spomenimo: Naše jedinstvo (1905.-1918.), Velebit (1908.), Jadran (1919.-1929.), Zastava (1919.-1931.), Oslobođenje (1919.-1920.), Narod (1919.), Život (1919.-1925.), Hrvatska riječ (1921, 1924.), Jadranska pošta (1925.-1934.), Jadranski dnevnik (1934.-1938.), Primorska pošta (1935.), Hrvatski glasnik (1938.-1940.) te kratkotrajno 'ratno' Novo doba (1943.- 1944.).

            Međutim, daleko je bio veći broj tjednika, čak pedesetak! Ali to nije sve! Tiskalo se i polumjesečnika, mjesečnika te inih prigodnih izdanja...

            Budući da iz starih novinskih članaka možemo saznati niz – danas potpuno zaboravljenih / prešućivanih pojedinosti o teškoj, često tragičnoj, svakodnevici naših pređa u vremenima Karađorđeve Jugoslavije, poučno je na njih podsjećati.

            Već početkom dvadesetih godina prošlog stoljeća neke od spomenutih novina žestoko su se suprotstavljale jugounitarističkoj politici. Najprije se 25. III. 1921. pojavila dvaput tjedno Hrvatska riječ (glasilo Seljačke hrvatske stranke u Dalmaciji), odgovorni urednik Slavko Rudo Bačinić, objavljeno 69 brojeva. Pod istim nazivom ponovno se javlja 1924. kao "glasilo dalmatinskih Hrvata", ali sada izlazi svakodnevno. Odgovorni je urednik Vlaho Raić, a urednik Kerubin Šegvić. Nakon 60. broja (17. lipnja 1924.) daljnje izlaženje je prekinuto sudskom odlukom od 27. lipnja. Kratkotrajno će ga zamijeniti Hrvatska sloga pod odgovornim urednikom Jakšom Bužančićem...

            Da bismo saznali zašto je Karađorđeva Obznana ušutkala Hrvatsku riječ prenosim (izvorno kako su tiskani!) nekoliko članaka.

            Najprije Novo doba objavljuje 4. siječnja 1925. u gradskoj kronici kratku vijest pod naslovom:

PRIMJENA OBZNANE U SPLITU:

            "Jučer je državno redarstvo izvršilo premetačine u »Hrv. Kolu«, u društvu Hrvatske Narodne Omladine, u redakciji »Hrv. Riječi«, te kod gg. dr. Bulića, dr. Brkića, dr. Sokola, dr. Cuzia i Gj. Kirigina. Redarstvo je zaplijenilo prepisku. Takodjer je redarstvo obustavilo daljnje izlaženje «Hrv. Riječi« na temelju Obznane, dotično zakona o zaštiti Države. To bi značilo da se progonima misli ići dalje i od same Obznane! jer se ona ograničuje na JLRSIS, dočim je »Hrvat. Riječ« organ Hrvatske Zajednice."

            Nakon dva dana (6. siječnja) isti list prenosi opširni 'ispravak', zapravo odgovor P. Magazina šefa splitske policije koji glasi:

             "PRIMJENA OBZNANE U DALMACIJI. TUMAČENJE DRŽAVNOG REDARSTVA Zašto ]e obustavljena »Hrvatska Riječ« — Što je nadjeno pri premetačinama.

            U vezi s noticom štampanom u časopisu "Novo Doba" od 4. januara 1925. br. 3 u Gradskoj Kronici pod naslovom "Primjena Obznane u Splitu", a na osnovu Zakona o štampi izvolit ćete u Vašem časopisu donijeti slijedeći ISPRAVAK:

            Nije istina da se s progonima misli ići dalje i od same Obznane; nije istina da se Obznana ograničuje na HRSS; nije istina da je Redarstvo obustavljajući daljnje izlaženje "Hrvatske Riječi" išlo dalje i od same Obznane; Naprotiv istina je ovo:

            Državno redarstvo postupa i postupit će samo protiv svih onih koji su se ogriješili ili će se ogriješiti o propise pozitivnih zakona te samo proganja krivce po zakonu. (...) Odluka Ministarskog saveta od 23. decembra 1924. koju Novo Doba naziva Obznanom odnosi se doduše na HRSS i upućuje vlasti da strogo postupe po zakonu o zaštiti javne bezbjednosti i poredka u državi od 2. augusta 1921. ali ovaj zakon duži policijske vlasti protiv s v a k o j razvratnoj i komunističkoj propagandi, bez obzira pod kojim se vidom i imenom ova prikazuje i krije. Tako je istina da je usljed toga ovo Državno Redarstvo proti Uredništvu "Hrvatske riječi" podnijelo redovitu prijavu Državnom Odvjetništvu u Splitu, predložilo da se zabrani daljnje izlaženje i rasturanje časopisa "Hrvatska Riječ" te da se povede subjektivni postupak po zakonu o zaštiti javne bezbjednosti i poredka u državi proti glavnom i odgovornom uredniku i ostalim sukrivcima. U tu svrhu Državno je Redarstvo već poapsilo krivce i predalo ih u sudske tamnice na raspoloženje Državnog Odvjetništva i Sudske vlasti.

            Istina je još da je Državno Redarstvo sve gore izložilo pored ostalog na osnovu ovih utvrđenih djela:

            1. Časopisa »Hrvatske Riječi« izdavatelj je; Hrvatska Štamparska Zadruga s. o. j. u Splitu, u čijem je odboru i dr. Damjan Sokol glavni predstavnik HRSS. »Hrvatska Riječ« ranije, dok su se legitimisali kao glasilo dalmatinskih Hrvata, pak ovo potonje doba odkada se legitimiše kao glasilo Hrvatske Zajednice, javno zastupa uvijek ista Identična načela i program.

            2. I prije od početka njenoga Izlaženja, pak do posljednjega dana izlaženja, nju je Izdavala ista Hrvatska Štamparska Zadruga sa uvijek Istim članovima, uredjlvao ju je isti urednik, odgovarao je za nju uvijek isti odgovorni urednik, saradjivali su isti saradnici, medju ovima ima ih koji po političkim načelima I potajnom djelomičnom radu spadaju medju one zbog kojih je blo sankclonlsan zakon o zaštiti javne bezbjednosti.

            3. Kod pretresa obavljenoga u uredništvu »Hrvatske Riječi« dneva 2. 1. 1925. izmedju ostaloga našlo se je i jedno originalno pismo jednog aktivnog čuvara javnog reda i poredka, što ga je ovaj uputio glavnom uredniku »Hrvatske Riječi«. U tom pismu izmedju ostaloga grdi se »srpske kenjce« i psuje se svoga komandanta što je izdao »ludu naredbu«.

            4. Kod istoga pretresa našla se je rukom prepisana jedna strogo povjerljiva naredba žandarmerijskog komandira čete. Ta je naredba bila štampana i komentarisana u uvodniku »Hrvatske Riječi« broj 127 od 20. rujna 1924. Već se je ustanovilo da je spomenuta naredba bila prepisana rukom jednog aktivnog organa, s kojim je uredništvo »Hrvatske Riječi« stajalo u posrednoj ili neposrednoj vezi.

            5. Gore navedeno pod 3. i 4. očito dokazuje, da je »Hrvatska Riječ« radila u cilju rušenja državnoga pravnog poretka, jer je preko uredništva snubila državne organe kojima je dužnost da se pokoravaju vlastima i zakonu i da čuvaju postojeći državni poredak. Rušenje državnog pravnog poretka bilo bi svakako slično snubIjenju za bilo koje političke ciljeve i programe, a očito je i nedvojbeno kod ciljeva, kao što je ovdje slučaj, koji
su u očitome sukobu s postojećom formom države i vladavine.
            6. Kod istog pretresa našlo se raznih pisama, što su ih razna lica pisala svojim prijateljima u razna mjesta, ali zbog razvratnog djelovanja dotična pisma nijesu
stizala adresatima nego su protuzakonitim načinom dospijevala u uredništvo »Hrvatske Riječi«.

            7. Na taj isti način uredništvo »Hrvatske Riječi« došla su i pisma Gospodina Velikog Župana Splitske Oblastl dr. Perovića, što Ih je na zvaničnom papiru i o zvanlčnim poslovima, kao strogo povjerljive, opremao redovitom Poštom raznim uglednim licima i višim funkcionerima.

            8. »Hrvatska Riječ« je snubila i druge pomagače iz drugih nadleštava za ostvarenje svoga cilja, tako da je u njoj bilo objelodanjeno više službenih spisa strogo povjerljivog sadržaja.

            9. Iz svega navedenoga vidi se da sva lica koja notorno snose odgovornost za pisanje i za rad »Hrvatske Riječi« radila su u duhu, pravcu i cilju što je sve u protivnosti sa zakonom o zaštiti javne bezbjednosti od 2. augusta 1922. i ostalih postojećih zakona. Upravitelj MAGAZIN."

            Neposredno ispod ovog 'Ispravka' Novo doba objavljuje i slijedeću vijest:

            "PREMETAČINE I UAPŠENJA U SPLITU I PROVINCIJI.
Glavni odsjek državnog redarstva izvršio je ovih dana premetačine kod Hrvatskog Kola, Hrvatske Zajednice, uredništva »Hrvatske Riječi«, predsjednika Hrvatske Zajednice dra Brklća, kod Hrvatske Omladine, dra Sokola, dra Cuzza, dra Bulića, Iva Čulića, G. Janka Kirigina. Paške Kaliterne, te radnika Iva Marića, Jelića i Jakutina. U subotu bili su uapšeni u Splitu dr. Damjan Sokol i odgovorni urednik »Hrvatske Riječi« g. Vlaho Ralć. G. Vlaho Ralć je bio pušten da podje na večeru pod obećanjem da će se sam poslije večere prijaviti policiji, ali se on nije više javljao. Policija je bila Izviještena da je pobjegao talijanskom jedrenjačom »Andora« preko Hvara za Italiju. Na traženje mjesne policije bio je uapšen u Hvaru i jutros doveden u mjesne sudske zatvore."

            Poslije nekoliko mjeseci uslijedila je desetodnevna (!) sudska rasprava o kojoj Novo doba reporterski opširno izvještava (2. IV. 1925.) pod naslovom JEDAN POLITIČKI PROCES. Citirat ću samo kraći odlomak o govoru državnog tužioca koji je, među ostalim, optužene teretio:

            "... Da su inspirlsani duhom mržnje, nevjerno, razarali i tako postali elemenat pogibeljan za mir i poredak u državi. Svojim su pisanjem stvarali atmosferu vrlo zgodnu za rušenje svih postojećih drž. institucija. Optuženik Šegvić je bio glavni urednik a Ralć odgovorni urednik, te su svojim načinom pisanja preko »Hrvatske Riječi« išli za tim da ugroze opstanak države i dovedu u opasnost javni poredak i mir. Drž. tužilac dalje kaže da je ustanovljeno sudski da je njihov list bio zapljenjen zato što je širio mržnju protiv države, kao cjeline i radi izazivanja plemenskog i vjerskog razdora. Nabraja više brojeva u kojima su se redom napadale sve državne vlasti i svi društveni predstavnici, od vladara, vlade, suda, profesora i učitelja do žandara. Prikazivalo se našu državu kao divljačku i primitivnu u kojoj da je hrvatski dio našeg naroda, zlonamjerno, krivnjom Srba, u duševnom i materijalnom ropstvu. Srpsko pleme da je silom i prevarom prigrabilo svu političku, vojničku i inu vlast na štetu izrabljenih Hrvata. Prikazivali su državu trulom i u takvom stanju, u kakvom je bila Austro-Ugarska Monarhija prije rasula. Iz svega toga proizlazi da je proračunato i sistematski vodjena rabota protiv države kao cjeline i protiv dijela srpskog naroda..."

            Već iz ovih, nekoliko navedenih tužiteljevih rečenica možemo zaključiti da je Hrvatska riječ zapravo istinito i kritički pisala o političkim prilikama u tadašnjoj Kraljevini SHS te da je zbog toga i bila ušutkana, a članovi uredništva kažnjeni zatvorom.

Frano Baras

-

-

Foto: - / -

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.