Grad Zadar raspisao natječaj za socijalne stanove

Grad Zadar raspisao natječaj za socijalne stanove

Grad Zadar na svojim je internetskim stranicama objavio natječaj za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra. Prenosimo tekst natječaja .

              Temeljem članka 3. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Zadra“, br. 2/05-pročišćeni tekst, 13/09 i 24/10) i članka 1. Odluke o  uvjetima  i  mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 1/05, 27/10, 10/14 i 9/19)  Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra, dana 11. listopada 2019. godine,   o b j a v l j u j e 

N A T J E Č A J 

za davanje u najam  socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra 

            Pravo na dodjelu stana u vlasništvu Grada Zadra ima državljanin RH, koji kumulativno ispunjava slijedeće uvjete: 

1.  da ima prebivalište na području Grada Zadra neprekidno u posljednjih 10 godina do podnošenja zahtjeva (u slučaju obitelji udovice i udovca pravo ostvarenog prebivališta pokojnog prenosi se na podnositelja zahtjeva i uračunava se u godine prebivališta); 

2.  da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji (definirani Zakonom o socijalnoj skrbi Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) „Obitelj je zajednica koju čine bračni drug ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi  srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.“) nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način.

Smatra se da osoba iz točke 2. nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugi način, ako:

-       nema u vlasništvu i/ili posjedu  kuću ili stan na području RH,

-       ne koristi stan u svojstvu zaštićenog najmoprimca,

-       ne stanuje u odgovarajućem stanu u vlasništvu i/ili  posjedu roditelja ili roditelja bračnog druga ili djece,

-       ne koristi odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu na određeno vrijeme sklopljenim sa Gradom Zadrom, 

3.  da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju u vlasništvu ili posjedu građevinsko zemljište za koje može ishoditi dozvolu za gradnju u gradovima i drugim naseljenim mjestima, te poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, da vrijednost pokretnina – prijevozna sredstva (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosni papiri ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 75 tisuća kuna, te da se u posljednjih 10 godina prije  podnošenja zahtjeva nisu doveli u nepovoljniji stambeni položaj prodajom, darovanjem obiteljske kuće ili stana, zamjenom stana ili na drugi način, 

4. da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji  nisu ostvarili pravo na obnovu i potporu za popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno Zakonu o obnovi, 

5. da ukupan dohodak svih članova obitelji u prethodnoj godini dana prije podnošenja zahtjeva ne prelaze za isto razdoblje slijedeće postotke netto prosječne plaće u RH po članu obitelji i to:

-    za samce                               60%         

-    za dva člana obitelji               45%         

-    za tri člana obitelji                  40%               

-    za četiri člana obitelji  i

      drugu višečlanu obitelj           35%    

 DOKAZ:

Status hrvatskog državljanina dokazuje se domovnicom za podnositelja zahtjeva.

Status iz točke. 1. dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu za podnositelje zahtjeva i članova obitelji izdane od Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno drugom odgovarajućom dokumentacijom izdanom od nadležnog tijela iz koje se na nedvosmislen način može utvrditi prebivanje na području grada Zadra (npr. potvrda o pohađanju škole u određenom razdoblju, potvrda zdravstvene ustanove i slično).

Status iz točke 2. i 3. dokazuje se slijedećim dokazima kumulativno:

            -  uvjerenjem Ureda za katastar i geodetske poslove iz mjesta prebivališta i mjesta rođenja za sve osobe navedene u točkama 2. i 3.

-  izvatkom iz zemljišnih knjiga i iz knjiga pologa ugovora o otkupu stanova u mjestu prebivališta i mjestu rođenja za osobe navedene u točkama 2. i 3.

-  izvadak iz zemljišnih knjiga i posjedovni list za stan ili kuću roditelja kao i uvjerenje o   prebivalištu za roditelje, ukoliko se stanuje u stanu ili kući roditelja, 

-       uvjerenjem Porezne uprave za sve osobe navedene u točki 3,

-       pisanom izjavom podnositelja zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, o statusu stanovanja (podstanar kod koga ili življenje u stanu ili kući roditelja), te o  posjedovanju pokretnina – prijevoznih sredstava, te novčanih sredstava i vrijednosnih papira,

Za status iz točke 2. alineje 2. i 4.  izvršit će se uvid u službenu evidenciju o najmu gradskih stanova u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

Status iz  točke. 4. dokazuje se uvjerenjem Ureda za obnovu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji.

Status iz točke 5. dokazuje se:

-       za dohodak (sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način) –  potvrda o visini dohotka od Ministarstva financija Porezne uprave

-       za naknadu – potvrda o visini naknade od nadležne ustanove /Zavod za zapošljavanje – za nezaposlene, HMIO – za dječji doplatak, HZZO – za naknade za rodiljni i roditeljski dopust/

-       za naknade od Centra za socijalnu skrb – potvrda Centra 

Osim domovnice svi ostali dokumenti kojima se dokazuje pravo na dodjelu stana u vlasništvu Grada Zadra ne smiju biti stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja. Pisana izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ne treba biti ovjerena od javnog bilježnika. 

            Mjerila koja se boduju u svrhu utvrđivanja liste prioriteta za davanje u najam stanova su:

A.  socijalno zdravstveni status,

B.  godine života,

C.  sudjelovanje u Domovinskom ratu,

D.  status kandidata s prethodne Konačne Liste prioriteta za najam socijalnih stanova 

 

A.  Socijalno zdravstveni status 

Socijalno zdravstveni status podnositelja zahtjeva i članova obitelji utvrđuje se prema broju članova obitelji, statusu jednoroditeljske obitelji, statusu redovitog školovanja djeteta, nesposobnosti za rad te mentalnom ili tjelesnom oštećenju malodobnog člana obitelji odnosno invaliditetu od najmanje 50%, statusu korisnika zajamčene minimalne naknade. 

 1. 1.    Za svakog člana obitelji podnositelj dobiva ....................................            2 boda. 

DOKAZ: Broj članova obitelji dokazuje se izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o broju članova obitelji i rodnim listovima za svakog od njih. 

 1. 2.    Jednoroditeljskoj obitelji pripada.......................................................         5 bodova

DOKAZ: Status iz  točke 2. dokazuje se rodnim listovima za dijete, majku ili oca ne starijim od 30 dana i izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne živi u izvanbračnoj zajednici. 

 1. 3.    Za svako dijete na redovitom školovanju .......................................           3 boda. 

DOKAZ: Status iz  točke 3. dokazuje se potvrdom o redovitom školovanju. 

 1. 4.    Za opću nesposobnost za rad podnositelja zahtjeva i/ili punoljetnog člana obitelji utvrđenog pravomoćnim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, podnositelju zahtjeva pripada............................................................     8 bodova. 
 1. 5.    Za  mentalno  ili  tjelesno oštećenje malodobnog  člana  obitelji  podnositelja zahtjeva  utvrđenog rješenjem Centra za socijalnu skrb, podnositelju zahtjeva pripada .............................................................................................    10 bodova. 
 1. 6.    Za invaliditet koji nije obuhvaćen u st. 1. i 2. članka 8. od najmanje 50% utvrđen pravomoćnim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i po rješenju o kategorizaciji Centra za socijalnu skrb za malodobno dijete  podnositelju zahtjeva pripada ...................................................................................  5 bodova. 

DOKAZ: Status iz točke 4. i 6. dokazuje se pravomoćnim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

             Status iz točke 5.  dokazuje se rješenjem  Centra za socijalnu skrb.      

 1. 7.    Za korisnike zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb…. 3 boda. 

DOKAZ: Status iz točke 7. dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb u Zadru. 

 1. B.   Godine života 

8. Godine života podnositelja zahtjeva boduju se: 

- osobama do 30 godina života .............................................................      0    bodova,

- osobama iznad 30 godina života za svaku godinu dodatnih .................  0,5 bodova. 

DOKAZ:  Godine života dokazuju se preslikom osobne iskaznice. 

 1. C.   Sudjelovanje u Domovinskom ratu 
 1. 9.    Podnositelju zahtjeva i članu obitelji ovisno o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu pripada: 

a)    Hrvatski branitelj – Dragovoljac ………………………………           6 bodova,

b)    Hrvatski branitelj – do 6 mjeseci …………………………                 1 bod,

c)    Hrvatski branitelj – od 6 -12 mjeseci ………………………               2 boda,

d)    Hrvatski branitelj – od 12 – 24 mjeseca ……………………             3 boda,

e)    Hrvatski branitelj – od 24 – 36 mjeseci ……………………               4 boda,

f)     Hrvatski branitelj – od 36 – 48 mjeseci ………………………….      5 bodova,

g)    Hrvatski branitelj – više od 48 mjeseci ……………………………    6 bodova. 

Bodovi navedeni pod alinejom a) i bodovi navedeni pod alinejama od b) – g) međusobno se isključuju. 

DOKAZ: Status iz točke 9. dokazuje se Potvrdom nadležnog tijela Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova. 

 1. D.   Status kandidata s Konačne liste prioriteta za najam socijalnih stanova 
 1. 10.  Kandidatima s Konačne liste prioriteta za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra (KLASA: 370-03/14-01/01, URBROJ: 2198/01-1-15-9 od 26. siječnja 2015. godine) pripada 10% od ukupno ostvarenih bodova na Konačnoj listi

DOKAZ:  Status iz točke 10. dokazuje se uvidom u Konačnu listu prioriteta. 

Zahtjevi s potrebitom dokumentacijom podnose se na obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Grada Zadra i web stranicama Grada Zadra, a podnose se na Pisarnicu Grada Zadra neposredno ili na adresu:

GRAD ZADAR

Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

Z A D A R

Narodni trg 1 

i to u roku od 30 dana od dana objave Natječaja u javnim glasilima odnosno od postavljanja Natječaja na oglasnoj ploči Grada Zadra i objave na internetskoj stranici Grada Zadra, adresa: www.grad-zadar.hr

Napomena: Podnositelji zahtjeva trebaju u prijavi navesti točnu adresu stanovanja i broj telefona radi pozivanja zbog eventualnog ažuriranja dokumentacije. 

Informacije na telefon 208-131 i 208-130. 

Klasa: 370-03/19-01/01

Ur.broj: 2198/01-1-19-1

Zadar,  11. listopada 2019.                                 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK

 

                                                                                                          Jelena Jelavić, v. r.                                     

Komentari