Hrvatski radio

Radio Zadar

Gradsko vijeće Zadra na videokonferencijskoj sjednici

22.12.2020.

07:34

Autor: fb

Marko Dimic/PIXSELL

Marko Dimic/PIXSELL

Foto: - / -

Treći rebalans ovogodišnjeg proračuna koji se smanjuje za 60 tak milijuna kuna kao i prijedlog proračuna za iduću godinu od 709 milijuna kuna - neke su točaka opsežnog Dnevnog reda sjednice zadarskog Gradskog vijeća sazvane putem videokonferencije.

Pred vijećnicima je više od 40 točaka dnevnog reda. Evo o čemu će raspravljati:

1. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2020. godinu

2. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2020. godinu

3. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2020. godinu

4. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

5. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

6. Prijedlog Odluke o trećoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2021. godinu

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2021. godinu

9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu

10. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2021. godinu

11. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2021. godinu

12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2021. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

14. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

15. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

16. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa za namjene različite od namjena predviđenih člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu

17. Prijedlog PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

18. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

21. Prijedlog Odluke o davanju financijske pozajmice Hrvatskom nogometnom klubu „Zadar"

22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2020. godini

23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2021. godini

24. Prijedlog Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Zadra za razdoblje od 2020. do 2023. godine

25. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2022. godinu

26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. godinu

27. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zadar

28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

29. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok" u Zadru

30. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Obala i lučice d.o.o. Zadar na Odluku o izmjenama i dopunama općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

31. Prijedlog Zaključka davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge za dimnjačarske poslove na području grada Zadra - „Poredak" d.o.o.

32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge za dimnjačarske poslove na području grada Zadra - Danko Jurlina dimnjačarski obrt

33. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

34. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće"

- Cjeloviti elaborat III. izmjena i dopuna DPU-a zone stambene izgradnje veće gustoće "Crvene kuće"

35. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti

36. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

37. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Zadar

38. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu projekta „STREAM"

39. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi, neotuđivog vlasništva Grada Zadra - javnih prolaza i trijemova

40. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste naziva Ninska ulica, javnim dobrom u općoj uporabi

41. Prijedlozi Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina označenih kao:

- čest.zem. 3812/158 k.o. Crno

- čest.zem. 9386/2 k.o. Zadar

- čest.zem. 2409/62 i čest.zem. 2409/63, obje k.o. Zadar

- čest.zem. 6675 k.o. Mali Iž

- čest.zem. 1667 I 1756/1, obje k.o. Zadar

- čest.zem. 9402/2 k.o. Zadar

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.